Hoppa till innehållet
ULF
Projektgruppen: Susanne Westman, Annica Backman, Maria Stark,Susann Sunnarve. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktionsprojekt i samverkan med förskolans rektorer

Publicerad: 1 april 2020

Syftet är att skapa en fördjupad kunskap kring ledning och styrning av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på en likvärdig utbildning i förskolan.

Vilka är vi?

Verksamhetsledningen inom Förskolan i Luleå består av verksamhetschef, Annica Backman samt utvecklingsledarna Susann Sunnarve och Maria Stark. Tillsammans med forskaren Susanne Westman, Ltu vill de genomföra ett aktionsforskningsprojekt kring ledning och styrning i samverkan med förskolans rektorer. 

Området för FoU-praktiknära forskning

Likvärdighet inom skolväsendet är ett nödvändigt utvecklingsområde nationellt i Sverige. Luleå kommun har likvärdighet som ett utvecklingsområde där likvärdighet i utbildning och undervisning följs upp genom det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolan i Luleå strävar efter att utveckla ett arbets- och förhållningssätt där ledningsfunktioner nyttjar kollegialt lärande och erfarenhetsbaserat lärande för utbildningens kvalitet och likvärdighet. Skolinspektionen (2018) har påvisat brister i förskolors sätt att skapa förutsättningar för lärande och delaktighet i utbildningen. 

Forskning visar att hållbart utvecklingsarbete gynnas av att man som grupp kartlägger sin egen kultur. För att utveckla kulturen behövs ett ledarskap som är värdegrundat, uppskattande, transparent, utvecklings- och processorienterat, där utforskande uppmuntras. I ett aktionsforskningsprojekt där utforskandet sker gemensamt mellan deltagarna finns möjlighet att generera, dela och sprida kunskaper om hur ledning och styrning kan bidra till ett utvecklingsarbete för förbättrad kvalitet och likvärdighet. 

Syfte med projektet

Syftet är att skapa en fördjupad kunskap kring ledning och styrning av det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på en likvärdig utbildning i förskolan. I projektet utforskas förutsättningar och strategier för ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i organisationen såsom utvecklingskultur, aktörsberedskap, utvecklings- och processledning, ledarskap för utveckling samt struktur, organisation, arbetssätt och metoder.  

Genomförande och dokumentation

Inledningsvis sker utbildningsinsatser för att lära mer om aktionsforskning som modell. Våren 2020 sker gemensamt arbete i verksamhetsledningen för att identifiera behov och aktioner. Därefter kan det även leda till aktioner i rektorsgruppen. Projektet dokumenteras kontinuerligt i form av exempelvis loggbok, tankekartor, foto och intervjuer. Även forskningsartiklar ingår. 

Spridning av resultat

Spridning kommer att ske i förskolans och Luleå kommuns informationskanaler samt LTU:s genom exempelvis artiklar, månadsbrev och bloggar. Presentationer kan även ske inom ULF-nätverk, aktionsforskningskonferenser, SKR och andra sammanhang inom och utom Luleå kommun och LTU.