Hoppa till innehållet
ulf 4
Greta Lindberg, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universtiet och Malin Grahn, rektor Centrumskolan i Kalix. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Att stärka rektors pedagogiska ledarskap för att öka elevernas trygghet och studiero

Publicerad: 29 september 2020

Syftet är att på en övergripande nivå undersöka hur en rektor genom sitt pedagogiska ledarskap kan bidra till att främja och förebygga kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och att undersöka om och hur KiVa-metoden kan bidra i detta arbete.

Vem är vi?

Vi är en grundskola i Kalix kommun som tillsammans med en forskare från LTU deltar i ett projekt som syftar till att stärka elevers trygghet och studiero i skolan. Genom samarbete finner vi hållbara samverkansmodeller för praktiknära forskning inom valda områden som i ett större perspektiv hjälper fler skolor och kommuner att stärka området trygghet och studiero.  

Området för FoU-praktiknära forskning

Centrumskolan har i sitt systematiska kvalitetsarbete identifierat att vi behöver öka elevernas trygghet och studiero på skolan. Utifrån analysen pågår det insatser på olika nivåer inom skolan där en av dessa är att implementera den evidensbaserade antimobbningsmetoden KiVa. En del i projektet är att stärka den vetenskapliga kompetensen hos skolans personal, vilket leder till verksamhetsutveckling inom valda område. Vidare så pågår projektet inom ett högaktuellt område om man ser till nationell nivå. Regeringskansliet har gett Utbildningsdepartementet i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolors arbete med trygghet och studiero. Denna utredning ska vara klar i december 2020.

Syftet med projektet

På en övergripande nivå undersöka hur en rektor genom sitt pedagogiska ledarskap kan bidra till att främja och förebygga kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och att undersöka om och hur KiVa-metoden kan bidra i detta arbete. På verksamhetsnivå finna samverkansmodeller där rektors och personals samverkan med forskare vid LTU hittar en hållbar modell för praktiknära forskning och verksamhetsutveckling i skolans arbete med trygghet och studiero.

Genomförande och dokumentation

Projektet startar höstterminen 2020 med att forskare och projektledare analyserar skolans behov där forskaren utifrån sitt kunskapsområde bidrar till en fördjupad analys på skolnivå. Med avstamp i analysen planerar forskare och projektledare kommande praktiknära insatser som genomförs under läsår 2020-2021. Forskaren följer, deltar i och dokumenterar arbetet kontinuerligt samt utvärderar projektets resultat i samverkan med rektor och processledare under hösten 2021.

Projektet kommer att dokumenteras inom ramen för Centrumskolans samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Projektet delredovisas i verksamheten och i den kommunala skolorganisationen vid beslutade tidpunkter och slutresultat redovisas i en skriftlig rapport samt en vetenskaplig artikel. Datainsamlingen utgörs av enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer med projektledaren, nyckelpersoner, lärare och övriga berörda.

Spridning av resultat

Huvudmannen kommer att sprida projektets resultat inom organisationen via ledningsgrupp, nätverk och erbjuda studiebesök på skolan. Lärarstudenter erbjuds att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt examensarbete på skolan. För att skapa transparens i processen där vårdnadshavare får en inblick i skolans vardag kommer aktuella aktiviteter från klassrum och skola spridas via våra sociala medier och plattformar som ex. Instagram och Schoolsoft. Projektets slutresultat redovisas i en skriftlig rapport samt i en vetenskaplig artikel i samband med att projektet avslutas i december 2021.