Hoppa till innehållet
FoU-projekt examensarbete i samverkan
Övre raden från vänster: Lena Manderstedt och Annbritt Palo. Nedre raden från vänster: Sara Viklund och Hanna Nilsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete på vetenskaplig grund och i praxisnära samverkan

Publicerad: 20 november 2020

Projekets syfte är att utarbeta och pröva en modell för examensarbete på vetenskaplig grund och i praxisnära samverkan samt att dokumentera och vetenskapligt belysa projektet.

Vilka är vi?

I projektet Examensarbete på vetenskaplig grund och i praxisnära samverkan ingår två forskare från Ltu, Annbritt Palo, Lena Manderstedt, Sara Viklund som är gymnasielärare i Piteå samt Hanna Nilsson som är ämneslärarstudent och skriver sitt examensarbete. Samtliga är medforskare i projektet.

Området för FoU-praktiknära forskning

  1. iscensättning av examensarbete med fokus på ämnesteori, ämnesdidaktik och metodik samt praktik (Vilka förutsättningar krävs? Hur skall det gemensamma ansvaret fördelas?) 
  2. praxisnära ämnen för examensarbeten är i fokus (Hur ta fram ämnen? Hur hålla ämnen relevanta? Hur lägga grunden för ett gemensamt ägarskap?) 
  3. studenters sista ämneskurs och långa VFU-kurs kopplar samman blivande biträdande handledare och studenter som vill skriva examensarbeten i samverkan (Vilka krav ställer detta på bemanning, VFU-placering, tjänsteplanering för lärare i skolverksamheten? Vilken framförhållning krävs, och hur kan det bli en del av LTU:s och huvudmannens planeringsprocess?) 
  4. vetenskaplig handledning och systematiskt kvalitetsarbete blir en pågående process, för studenter och lärare i skolverksamhet (Vilka verktyg behöver yrkesverksamma lärare för att fungera som biträdande handledare för examensarbeten? Vilka krav kan lärosäte och huvudman ställa på varandra och på den yrkesverksamma läraren?) 
  5. uppföljning systematiseras och implementeras (Var skall examensarbetet redovisas, när och av vem? Hur skall ansvaret för examinationen fördelas?) 

Modellen förväntas visa vilka förutsättningar som krävs, hur samverkande handledning måste organiseras, hur tidplanen måste se ut, hur matchning av handledare i verksamhet och lärarstudent skall ske, hur examensarbete i samverkan bidrar till såväl lärarstudentens som skolverksamhetens och lärarutbildningens utveckling samt hur uppföljning och utvärdering skall göras, 

”Examensarbete i samverkan” skall innebära att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet möts i ett gemensamt arbete, som utvecklar såväl lärarutbildningen som skolverksamheten. 

Syfte med projektet

Projekets syfte är att utarbeta och pröva en modell för examensarbete på vetenskaplig grund och i praxisnära samverkan samt att dokumentera och vetenskapligt belysa projektet.

Genomförande och dokumentation

Samplanering, PM och forskningsöversikt. VFU, handledningssamtal, datainsamling, gemensamma möten i olika konstellationer (handledarkollegier, pilotgrupp och arbetsgrupp). Artikelskrivande.

Spridning av resultat

1. presentation vid ett seminarium vid LTU

2. publikation på LTU:s webb

3. presentation i Piteå kommun

4. presentation av modell för examensarbete i vetenskaplig och praxisnära samverkan

5. vetenskaplig publikation och konferensdeltagande