Hoppa till innehållet
Forskningsbaserad vokabulärundervisning i engelska och moderna språk
Magdalena Önell-Hassler, Marie Nordlund, Eva Klang, Clara Johansson och Ulla Rydström. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningsbaserad vokabulärundervisning i engelska och moderna språk

Publicerad: 17 september 2020

Syftet med projektet är att utveckla forskningsbaserade metoder och övningar som kan underlätta för elever i engelska och moderna språk att utveckla sitt ordförråd.

Vilka är vi?

Deltagare i projektet är Ulla Rydström, Magdalena Önell-Hassler, Clara Johansson, Eva Klang (alla språklärare vid Luleå gymnasieskola) samt Marie Nordlund (lektor i engelska vid LTU).

Området för FoU-praktiknära forskning

Utvecklingen och breddningen av ordförrådet är en komplex process vilken sker gradvis och olika tillvägagångssätt för att åstadkomma detta kan behövas över tid. Det är en viktig del i uppdraget som lärare att försöka leda och inspirera eleverna i detta arbete. Då mycket lite forskning kring vokabulärinlärning och –undervisning har genomförts i ”verkligheten”, dvs i språklärares och elevers vardag i en svensk kontext, kommer resultaten från detta projekt också att vara värdefulla för forskningsfältet som helhet och för att överlag stärka den vetenskapliga grunden för språkundervisning i den svenska skolan.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att utveckla forskningsbaserade metoder och övningar som kan underlätta för elever i engelska och moderna språk att utveckla sitt ordförråd. Med dessa metoder ges lärare verktyg vilka vilar på vetenskaplig grund så att språkundervisningen, vad gäller vokabulär, i Luleå gymnasieskola kan bli mer homogen.

Genomförande och dokumentation

Regelbundna möten genomförs under vilka lärarna hjälps vidare i processen med att utveckla nya arbetssätt vad gäller vokabulärundervisning. Detta ger lärarna möjlighet att prova olika verktyg i sina respektive undervisningsgrupper, utveckla metoder, diskutera de aktiviteter som genomförts och komma vidare i processen. Arbetet dokumenteras genom:

  • videoinspelningar av projektmöten
  • kartläggningar av elevernas vokabulärkunskaper vid olika mätpunkter
  • lärares fältanteckningar avseende de genomförda aktiviteterna

Spridning av resultat

Projektets resultat kommer i första hand att delges övriga lärare i ämneslagen för engelska och moderna språk vid Luleå gymnasieskola, men också

  • presenteras vid Språkdagen vid LTU för att nå även språklärare inom andra skolformer i Luleå kommun samt språklärare från närliggande kommuner
  • implementeras i lärarutbildningen vid LTU     
  • publiceras i vetenskapliga artiklar