Hoppa till innehållet

Regionalt samverkansråd

Norrbottens regionala samverkansråd för skola och lärarutbildning bildades våren 2020.

Bakgrund

Under de senaste åren har en rad samarbeten mellan LTU, skolhuvudmän och Norrbottens Kommuner kommit till stånd – bland annat gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, examensarbeten i samverkan och fortbildningsinsatser. Utöver detta har även övningsskoleprojektet ÖS/ÖSF bidragit till ökad samverkan. Även en forskarskola, PROFS, som samfinansieras av LTU, Region Norrbotten och två skolkommuner har etablerats.

För att ta tillvara på lärande exempel, säkra en långsiktighet i gemensamma satsningar och vidareutveckla samarbeten har det parallellt med dessa goda samarbeten funnits en ambition om att få till stånd en hållbar övergripande samverkansstruktur mellan parterna.

Syfte

Samverkansrådet är en formaliserad, erkänd och hållbar samverkansarena som främjar parternas uppdrag att utveckla skola och lärarutbildning i enlighet med gällande styrdokument. Samverkansrådets övergripande syfte är stärka dialogen mellan parterna och främja parternas förutsättningar för samverkan i partsgemensamma strategiska frågor som rör förskolans/skolans och lärarutbildningens utveckling i Norrbotten.

Verksamhetsinriktning

Samverkansrådets arbete tar utgångspunkt i såväl skolhuvudmännens behov av verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning som av lärosätets uppdrag av att bedriva lärarutbildning och forskning av hög kvalitet och relevans för utbildningssystemet. Rådet ska arbeta med strategiska frågor av övergripande karaktär som berör samverkan mellan parterna. Årliga verksamhetsplaner fastställer prioriterade samverkansfrågor.

Exempel på identifierade verksamhetsfrågor:

-    Lärarutbildning och forskarutbildning

-    Praktiknära forskning och verksamhetsutveckling

-    Kompetensutveckling och fortbildning

-    Kompetens- och lärarförsörjning

-    Övningsskolor och -förskolor