Hoppa till innehållet

Workshop för fler män i förskolan

Publicerad: 15 november 2017

Könsuppdelningen på de inskrivna barnen i landets förskoleverksamhet är i stort sett jämnt fördelad. Trots det är bara fyra procent av de årsarbetande förskollärarna män. Som ett led i arbetet för att öka mångfalden i förskolan anordnade Luleå tekniska universitet en workshop med temat Behövs fler män i förskolan?

– En halv miljon svenska barn går i förskola och över 105 000 vuxna har förskolan som arbetsplats. Det känns rimligt och önskvärt att förskolan ska vara en plats där barnen möter den mångfald som finns i samhället, oavsett om det handlar om kön, etnicitet, trosuppfattning eller ålder. Men av årsarbetarna inom förskolan är bara drygt fyra procent män, säger Lena Nyström, lärare och universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet.

Redan under våren kontaktade Lena Nyström och Susanne Ljunghager, projektledare för breddad rekrytering, arbetsgruppen Män i förskolan i hopp om att hitta samverkansmöjligheter. Workshopen som anordnades under fredagen är ett resultat av detta samarbete.

– Arrangemanget är en del i Luleå tekniska universitets arbete med att bredda rekryteringen och öka mångfalden på våra utbildningar. Likaväl som vi vill att fler kvinnor ska få upp ögonen för tekniska utbildningar, vill vi få fler manliga studenter till lärarutbildningarna, säger Lena Nyström.

Leder till ökad medvetenhet

Workshopen lockade drygt 30 deltagare från alla delar av förskolans verksamhet och organisation samt studenter vid universitetets förskollärarprogram. Dagen startade med värderingsövningar för att sätta igång tankar kring vilka föreställningar som finns kring yrkesval kopplat till manligt och kvinnligt och om mångfald är viktigt på våra arbetsplatser. Deltagarna skapade sedan frågeställningar kring temat Behövs fler män i förskolan?, frågor som bearbetades i grupper.

– Min förhoppning är att dagen leder till ökad medvetenhet om hur vi tillsammans men också var och en kan arbeta vidare på sin arbetsplats och genom sina nätverk för att på sikt nå en förändring. Det är inget ”quick fix” när det handlar om att förändra djupt rotade föreställningar och traditioner men det som känns värdefullt är att så många olika nivåer i organisationerna väljer att delta, berättar Lena Nyström.

En av deltagarna var Catrin Gisslin, vice ordförande i barn och ungdomsnämnden i Piteå kommun. Hon menar att frågan om män i förskolan fallit mellan stolarna.

– Det görs punktinsatser men det räcker inte. Mångfalden av människor är en förmån för barn, och det är också så att många barn växer upp utan manliga förebilder och då fyller manliga förskollärare en viktig funktion. Det här är en otroligt viktig fråga för det framtida Sverige, säger Catrin Gisslin som nu kommer driva frågan även på riksplanet.

– Det här initiativet från Luleå tekniska universitet är jättebra och jag kommer ta med mig mina erfarenheter härifrån och föra frågan vidare på utbildningsdepartementet.

Kan inte bara rekrytera från halva befolkning

Annica Backman, verksamhetschef för förskolan i Luleå kommun, hyllar initiativet och poängterar vikten av att rekrytera fler män till förskolan.

– Vi kan inte bara rekrytera nya förskollärare från halva befolkningen. Professionen, universitet, kommuner och de som jobbar och leder arbetet i förskolan behöver jobba ännu mer med denna fråga, säger Annica Backman och fortsätter.

– I Luleå jobbar vi ständigt med att stärka männen i förskolan, dels genom det manliga nätverket men även genom intern och extern marknadsföring. Om vi kan fortsätta detta arbete tillsammans över kommungränserna och med hjälp av lärarutbildningarna på Luleå tekniska universitet så blir det ännu bättre.   

Foto: Lars Andersson

Simon Jonasson, förskollärarstudent från Luleå

– Jag är här för att få breddad kunskap och insikt. Inte minst för att jag just nu skriver mitt examensarbete om sådana här frågor. Men också för att det här är en viktig fråga såklart. För mig är det svårt att ta ställning till om det är just fler män eller en breddad kompetens som behövs i förskolan. Det var faktiskt tack vare min fru som jag började studera till förskollärare men nu när jag själv har barn har jag förstått vilken oerhört viktig samhällsuppgift som förskoläraren har.

Kontakt

Susanne Ljunghager

Ljunghager, Susanne - Enhetschef

Organisation: Vägledning och hälsa, Student, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493364

Taggar