Hoppa till innehållet
Ove Nilsson, arkitekt SAR/MSA

Träfasader har utvecklingspotential

Publicerad: 22 december 2011

Arkitekters syn på trä som fasadmaterial och deras erfarenheter av trä och dess
utvecklingsmöjligheter. Det är ämnet för en ny licentiatuppsats ”Träfasader – om arkitektur
och teknik” av arkitekt Ove Nilsson, industridoktorand vid Luleå tekniska universitet.

- Om träindustrin sköter sina kort rätt så bör det finnas en stor potential till ökade marknadsandelar för träfasader, säger Ove Nilsson i en slutsats till sitt licentiatarbete, där han även pekar på att det är viktigt att utnyttja träets ”naturpotential”.

På senare år har ett ökat intresse för träbyggande börjat skönjas både i Sverige och internationellt. Nya byggnadsbestämmelser har inneburit delvis nya användningsområden för trä. Exempelvis träbroar för tung trafik, samt möjligheter till att bygga högre byggnader i trä. I Sverige byggs numera upp till 8 våningar höga flerbostadshus i trä.


Arkitekter spelar ofta en central roll i val av fasadmaterial i byggprojekt. I projekteringsarbetet arbetar dessutom arkitekten inte sällan med att söka nya uttryck och möjligheter i teknik och material. Därför
är denna yrkesgrupp intressant att studera vad gäller deras arbete med och syn på trä som fasadmaterial. För att ta reda på hur arkitekter ser på trä som fasadmaterial, samt vilka erfarenheter man har av trä och vilka utvecklingsmöjligheter man ser har ett antal praktiserande svenska arkitekter valts ut för en
intervjuundersökning. Intressanta huvudfrågor att få svar på i Ove Nilssons forskning har varit:


- Hur ser arkitekter på trä som fasadmaterial?
- Vilka för och nackdelar ser arkitekter på träfasader?
- Vilka arkitektoniska och funktionsmässiga möjligheter finns i materialet?
- Har träfasader en plats i det moderna byggandet?
- Vilka aspekter är i så fall viktiga att beakta?


De intervjuade arkitekterna är i huvudsak positiva till trä som fasadmaterial. Man ser stora möjligheter att vidareutveckla träfasaden eftersom trä är lätt att bearbeta och utforma beträffande form och färg. Det är viktigt att förbättra detaljfinishen i utförandet för att träfasader skall komma till ökad användning och få ett bättre renommé