Hoppa till innehållet
Magnus Fredriksson, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet som forskat om hur träets egenskaper kan tas tillvara bättre och hur kedjan mellan skogs- och träproduktion kan effektiviseras. Foto Kersti Bergkvist.

Från skog på rot till träprodukt

Publicerad: 9 juni 2014

Genom simulering och röntgen i skogs- och träbranschen kan ett komplext flöde med
många aktörer, från trä på rot till färdig produkt, bli effektivare. Bättre integration av skogs- och träkedjan innebär att träets egenskaper bättre kan tas tillvara visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

- Mina resultat visar att röntgen och simulering som processtyrningsverktyg kan förbättra effektiviteten från skogsbruk till trämanufaktur, säger Magnus Fredriksson, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Datortomografi
Datortomografi (röntgen) av trä är ett av de verktyg som Magnus Fredriksson använt sig av i sin forskning

Ett av de verktyg som Magnus Fredriksson använt sig av i sin studie är datorsimulering eftersom det på kort tid tillåter experiment med olika beslut i komplexa system. Tillsammans med industriella röntgenskannrar, särskilt datortomografi som han också använt, möjliggörs en högre grad av kontroll i sågningsprocessen.

- Ja, det gör det möjligt att styra flödet av råmaterial i ett tidigt skede av kedjan från skogsbruk till virke, säger han.

Ett integrerat synsätt på ett tidigt stadium med beslut i hela skogs- och träkedjan kräver en stor beräkningskapacitet och en stor mängd data från processen. En simulering som genomfördes i hans forskning var på sågning av ett större antal inskannade tall- och granstockar.

- Det testet visade att datortomografi i sågverksindustrin möjliggör en värdevinst på de sågade trävarorna på upp till 21 %, säger Magnus Fredriksson.