Överklagande

Publicerad: 5 december 2018

Ett myndighets beslut att anställa någon kan i regel överklagas. Rätt att överklaga har den som beslutet angår, det vill säga den som har sökt anställningen.
Överklagningstiden är tre veckor, räknat från den dag då beslutet enligt 7§ AF anslagits och lämnats på anslagstavlan hos myndigheten.

Överklagandehänvisning

Om du vill överklaga beslutet skall detta ske skriftligt. Du ska ställa skrivelsen till Överklagandenämnden för högskolan.

Skrivelsen ska skickas/lämnas till:

Luleå tekniska universitet
Registrator
971 87 Luleå

Redogör för vilket beslut som avses, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du anser att beslutet ska ändras.

För att ditt överklagande ska tas upp till prövning måste din skrivelse ha inkommit till universitetet inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på universitetets anslagstavla.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.