Hoppa till innehållet

När något hänt

Universitetet ska vara en trygg och säker plats för studier och arbete där vi har ett säkerhetstänk och utgår från en nolltolerans gällande hot och trakasserier. Här finns information om du eller verksamheten drabbats av oförutsedd händelse som behöver hanteras eller rapporteras.

  • Du som är student kom ihåg att vid behov kontakta din institution eller Service Point.
  • Du som är anställd kom ihåg att vid behov kontakta din närmaste chef.

Universitetets journummer vid krissituation är 0920-49 39 29.

Foto: Pixabay
Invasionen av Ukraina

Luleå tekniska universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina noggrant. På denna sida finns samlad information till medarbetare och studenter avseende kriget.

Infographics brand olycka
Brand eller olycka

RÄDDA dig själv och andra - VARNA alla i närheten - LARMA genom att ringa 112 - SLÄCK om du klarar av det -

Hot och våld
Hot och våld

Att påverka någon enskild eller verksamhet med hot, trakasserier och utpressning har tyvärr blivit allt mer vanligt förekommande i samhället och drabbar också universiteten på olika sätt.

Arbetsplatsolycka
Anmäl personskada

Vid en personskada / arbetsskada under eller vid färd till eller från studierna / arbetet där jag blivit skadad ska en anmälan göras.

Tillbud
Anmäl tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud visar var det finns arbetsmiljörisker.

Infographics informationssäkerhet
Anmäl Informationssäkerhets- eller personuppgiftsincident

Här kan du anmäla och läsa mer om Informationssäkerhets- eller en personuppgiftsincident.

Infographics bevaking
Bevakning och väktare

Här hittar du telefonnumret till väktarna på universitetet. Du hittar även dessa nummer på baksidan av ditt LTU-kort

Infographics Hantera kris
Hantera kris

Här hittar du information som vid händelse av kris hjälper dig att hantera och mildra situationen

Infographics diskriminering
Diskriminering

Här hittar du information om vem du ska vända dig till om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

Infographics Felanmälan lokaler
Felanmälan

Anmäla fel på utrustning, byggnader, inventarier m.m.