Hoppa till innehållet

FAQ – vanliga frågor

Publicerad: 13 mars 2020

Uppdaterad 21 maj 2021, 16.15.
Vi har samlat de vanligaste frågorna som berör covid–19 under en FAQ med allmänna frågor, frågor som berör studenter samt frågor som berör medarbetare. Sidan uppdateras kontinuerligt.

FAQ:n är uppdelad på:

Allmänna frågor

Vad gör jag om jag blir förkyld eller får influensaliknande symptom? 
Den som uppvisar förkylnings- eller influensaliknande symtom ska stanna hemma för att inte riskera att sprida smitta.
Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Här hittar du information från Region Norrbotten om bland annat provtagning. 

Vad kan jag göra för att minska risken för smittspridning? 
Fortfarande gäller den allmänna uppmaningen till samtliga på universitetet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att: 

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk. Även vid lindriga symptom.
 • Tvätta händerna ofta  
 • Undvik att röra vid ansikte och ögon  
 • Undvik att skaka hand 
 • Hosta och nys i armvecket  
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor 

Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. 

Vad täcker universitetets försäkringar när det gäller mig som student eller medarbetare?
Universitetet har sina försäkringar tecknade genom Kammarkollegiet, på deras webb har de sammanställt frågor och svar för studenter och medarbetare. Information till studenter angående distansstudier finns här.

En universitetsanställd som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs. Läs mer om universitetets försäkringar. 

Om jag misstänker att jag har exponerats för coronavirus – bör jag göra en tillbudsanmälan?
Ja, arbetsmiljöverket har begärt att få rapporter om den typen av tillbud. Universitetet kommer förutom att vidta åtgärder för att förhindra att detta upprepas vidarerapporteras dessa tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket.  Förutom det sker smittspårning enligt smittskyddets rutiner.

Vad räknas som exponering?
Om du andas in utandningsluften från en person som har konstaterad covid-19.  Kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når din mun, näsa eller ögon via till exempel händerna. Om du utför arbetsmoment med person som har konstaterad covid-19 och fysisk distansering inte varit möjlig.

Hur gör jag en anmälan om tillbud?
Om du är student: gör anmälan via SD+ 
Om du är medarbetare: gör anmälan i Primula  Medarbetare vid ETKS gör anmälan IA-systemet  

Studenter

Hur blir det för internationella studenter?
Internationella studenter bör betala studieavgiften och söka uppehållstillstånd för att vara beredda att delta i campusbaserad undervisning. Internationella avgiftsstudenter bör också förbereda och betala för boende för att säkra boende. Allt under förutsättning att det inte tas något nytt beslut.

Kan internationella studenter som betalat avgift få den tillbaka?
Avgiftsskyldiga internationella studenter som har erlagt studieavgift för vt 2021, men som på grund av rådande omständigheter önskar avsäga sig sin utbildningsplats kan få denna studieavgift återbetald. En ansökan om återbetalning ska ha inkommit till Luleå tekniska universitet senast vid terminsstart, 18 januari 2021.

Jag pluggar på Luleå tekniska universitet och är orolig för spridningen av coronaviruset, Covid-19. Vad gör universitetet?  
Universitetet har en fortsatt bevakning och förhöjd beredskap gällande utvecklingen av covid-19.  Utvecklingen bevakas löpande av universitetets centrala samordningsgrupp.
Hörsalar, klassrum och universitetsbibliotekets lokaler har åtgärdats för att följa riktlinjerna om försiktighetsåtgärder, som till exempel fysisk distans och tillgång till handsprit, alternativt möjlighet till handtvätt. Gruppernas storlek för bland annat undervisning och examination ska anpassas med ett fysiskt avstånd på minst 1,5 meter. Alla har ett ansvar att följa den rekommendationen.
På våra utbildningsorter finns information om covid-19 på allmänna platser och i klassrum.
Universitetet fortsätter uppmana alla att vidta de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, som god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom, även vid lindriga symtom samt hålla distans till andra.
Medarbetare och studenter ska kunna känna sig trygga med att Luleå tekniska universitet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om en student eller medarbetare känner stor oro uppmanas de kontakta sin kursansvariga eller närmaste chef.

Hur blir det med tentamen?
Viss undervisning sker på campus, viss på distans. 
All generell information sker via vår coronawebb som uppdateras kontinuerligt.
Är du anmäld till tentamen kommer du att kontaktas via din LTU-mejladress med mer information om vad som gäller för just din tentamen. 

Läs mer under länken: Tentamen - vad gäller?

Universitetet ersätter inte kostnader för studenter som av olika skäl tvingas avboka/omboka resor.

Vad händer med mitt studielån om jag blir sjuk eller inte kan gå till universitetet som vanligt? 
Det kan du läsa om på  CSN:s webbplats

Jag ska åka på utbyte. Vad gäller då med tanke på coronaviruset, covid-19? 
Läget förändras snabbt så därför är det bäst att alltid stämma av med din internationella koordinator på Luleå tekniska universitet om vad som gäller i specifika fall.  In - och utresande studentutbyten under vt 2021 är avhängigt aviserade rekommendationer avseende resor från regering och Folkhälsomyndigheten.

Jag är redan på utbyte. Vad gör jag nu? 
Ta kontakt med din internationella koordinator om du inte redan har gjort det. Det är viktigt att du håller dig kontinuerligt uppdaterad via lokala nyhetsmedier, information från ditt utbytesuniversitet, Folkhälsomyndigheten och UD:s reserekommendationer. 
 

Medarbetare

Har jag rätt att gå och vaccinera mig mot covid-19 på betald arbetstid?
Ja. I normala fall får man inte gå och vaccinera sig på betald arbetstid men då det finns ett samhällsintresse att stoppa smittspridningen har universitetet beslutat  att göra ett undantag för vaccinering mot covid-19.

Kan man bjuda på lunch eller annan förtäring vid digitala träffar?
Svaret är nej. Möjligheten att gemensamt inta en måltid eller annan förtäring i samband med ett möte bygger på att man träffas fysiskt. Enligt Skatteverket är gemensamma måltidsarrangemang vid fysiska sammankomster som är tillfälliga och kortvariga undantagna från förmånsbeskattning. 

Kan man förlänga en doktorandanställning på grund av avbrott i studierna, orsakat av covid-19?
Ja, en doktorandanställning kan förlängas om det finns särskilda skäl orsakade av covid-19. För att förlängning ska kunna ske ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Förlängningen ska vara direkt kopplad till covid-19-pandemin på ett tydligt sätt. Det kan exempelvis vara att ett projekt inte blev av, att doktoranden eller handledaren har varit sjukskriven på grund av covid-19 under en längre period eller att doktoranden på annat sätt har fått ett oönskat avbrott i sina studier på grund av omständigheter som doktoranden inte kan råda över. Det bör här understrykas att det är doktorandens ansvar att ta sig till universitetet och att rädsla för att resa inte är ett giltigt skäl för ett studieavbrott som medför förlängning av anställningen.
 • Orsaken till avbrottet i studierna ska vara tydligt dokumenterat i den individuella studieplanen.
 • Doktorandens anställning kan förlängas under erforderlig tid, dock längst motsvarande den tid som avbrottet pågått.
 • Förlängningen ska endast göras när det av ansvarig handledare kan konstateras att doktoranden inte hinner disputera i tid. Det finns därför ingen anledning att nu förlänga en doktorandanställning på grund av  Covid-19, som är i början av sina doktorandstudier.

Om universitetet förlänger en doktorandanställning utan att beakta ovanstående punkter finns det risk att den tidsbegränsade anställningen inte är tillåten enligt Högskoleförordningen.

Jag känner mig orolig över att vistas i personalrummet, där många samlas samtidigt?
Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar, är det fullt – välj gärna ett annat personalrum eller ät din lunch senare. Fysisk distans gäller fortsatt även under våren 2021, cirka 1,5 m.

Jag jobbar i kontorslandskap och känner mig orolig?
Prata med din närmaste chef om ni behöver göra några anpassningar, som kan fungera för just er verksamhet.

Jag känner mig orolig för smittspridning och vill inte gå till jobbet. Vad gör jag?
Utifrån verksamhetens behov bedömer varje chef i vilken utsträckning och omfattning det är möjligt att medarbetare arbetar hemifrån. Varje chef bedömer vilka andra åtgärder som är möjliga att vidta för att bidra till utglesning och minskad smittspridning, samtidigt som en fungerande verksamhet upprätthålls. Läs mer under Information för medarbetare

Kan disputationer genomföras?
Ja, disputationer genomförs som vanligt. Om betygsnämnder och opponenter är förhindrade att komma finns möjligheter till digital medverkan. Ta del av Folkhälsomyndighetens information om arrangemang av evenemang med färre än 50 besökare.

Jag genomgår just nu en cancerbehandling och har nedsatt immunförsvar, måste jag komma till arbetsplatsen?
Medarbetare som exempelvis genomgår cancerbehandling eller har allvarliga underliggande sjukdomstillstånd bör erbjudas att arbeta hemifrån alternativt anpassa arbetsuppgifterna med minimal social kontakt. Det är närmaste chef som gör bedömningen i det enskilda fallet.

En medarbetare har blivit sjuk, vad ska vi göra?
Om en medarbetare blir sjuk ska personen sjukanmäla sig som vanligt och det är viktigt att du som chef håller kontakt med medarbetaren under sjukperioden. Enligt kollektivavtal kan vi i särskilda händelser slopa kravet på läkarintyg. Då medarbetare i dag kan ha svårt att få läkarintyg kräver vi inte in det. Däremot krävs läkarintyg för sjukfrånvaro från dag 22, annars betalar Försäkringskassan inte ut någon ersättning. Hälsocentralerna i Norrbotten kan utfärda läkarintyg per telefon.

Vem informerar våra studenter om ny tid och eventuellt form för tentamen?

 • Alla studenter uppmanas att följa information på vår hemsida och att följa information som kommer via LTU-mailen. Alla kurser som har en omtenta eller tenta inbokad får ett nytt kursrum.
 • Du som lärare blir inbjuden till rummet och våra administratörer arbetar med att skapa dessa kursrum samt att bjuda in de som ska genomföra tentan till respektive rum. Ni får INTE bjuda in någon till detta kursrum, det är här examinationen ska ske.
 • Du som lärare informerar här studenterna om hur examinationen ska gå till och du uppmanas att nyttja kursrummet för att lägga upp tentamen eller annan examinationsuppgift. Vi vet att lärare hos oss har olika mycket erfarenhet att använda Canvas för examinationer, vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpa varandra så gott det går i denna omställning. Läs gärna mer om möjligheterna vid distansundervisning på vår hemsida.