Hoppa till innehållet

Information för medarbetare

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad 19 april 08.20.

Universitetet följer noggrant utvecklingen i samband med covid-19 och de beslut som fattas av regeringen samt Folkhälsomyndigheten. Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona/covid-19 träffas regelbundet. Det senaste finns alltid längst upp.

Senaste informationen

Region Västerbotten förlänger sina lokala restriktioner till den 9 maj. Du ska bland annat inte göra onödiga resor i eller utanför regionen, bära munskydd i kollektivtrafik och även inomhus om du inte kan undvika kontakt med personer utanför din närmaste krets.

Osäkert smittläge - viktigt med testning

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser – även symptomfria personer ska testas i samband med smittspårning på arbetsplatser, enligt Folkhälsomyndigheten. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott, viktigt att ta del av informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Eftersom smittläget för covid-19 är mycket osäkert just nu uppmanas alla fortsatt vara restriktiva och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer

Resor och besök till universitetet ska undvikas. Möten ska i första hand ske digitalt. 
Om någon person trots det vistats utomlands bör personen undvika nära kontakter i minst sju dagar enligt Folkhälsomyndigheten

Vikten av att göra riskbedömningar

Vid stadigvarande arbete på arbetsplatsen ska närmaste chef initiera en övergripande riskbedömning. Riskbedömning bör utföras i samband med bland annat laborativ verksamhet eller när en sammankomst ska ske. Riskbedömningar bör ske kontinuerligt och eventuella risker ska utmynna i åtgärder.

Munskydd

Om ni bedömer att ni behöver använda engångsmunskydd där det inte går att hålla avstånd gör ni inköp via LTUs avtalspartners. Personlig skyddsutrustning i samband med Covid-19 som munskydd köps via Procurator och engångshandskar ska i första hand köpas via Procurator eller Alloffice. Beställningsinstruktion finns under respektive avtal i avtalskatalogen, Kommers. Mer information och länk till avtalskatalogen finns här.

Undervisning vårterminen 2021

Undervisningen under vårterminen 2021 ska främst genomföras digitalt eller genom andra undervisningsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus, förutsatt att rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses. Varje institution bedömer vilka moment som är nödvändiga att genomföra fysiskt. De ska planeras utifrån gällande restriktioner med anledning av rådande pandemi.

 • Examination genomförs digitalt eller via andra examinationsformer, som inte innebär fysisk närvaro på universitetet.
 • Det är viktigt att studenter får information i god tid angående både undervisnings- och examinationsformer, för att möjliggöra en god studieplanering.
 • Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts under VT 2021 med anledning av pågående pandemi, beslut tas av huvudutbildningsledare. 
 • Beslutet gäller från och med den 25 januari och till med den 5 juni 2021.
 • Läs hela rektorsbeslutet
 • Undervisningslokalerna har anpassats

Arbete i hemmet

Regeringen har gett statliga myndigheter fortsatt uppdrag att så många som möjligt ska arbeta hemifrån för att minska smittspridningen. Det gäller till den 31 maj 2021. I linje med det gäller för anställda vid Luleå tekniska universitetet att arbete ska ske i hemmet där arbetsuppgifterna tillåter det fram till den 31 maj. Detta sker i dialog med närmaste chef. Medarbetare bör vara förberedda på att om smittspridningen minskar kan ett nytt beslut fattas. 

Allt arbete vid universitetet, som i samråd med närmaste chef, kan utföras i hemmet ska utföras där. Endast medarbetare med arbetsuppgifter som inte går att utföra från hemmet ska vistas på arbetsplatsen. 

 • Medarbetare som av arbetsmiljöskäl inte kan eller bör jobba i hemmet ska prioriteras för närvaro på arbetsplatsen. Bedömningen görs av närmaste chef.
 • För yrkesgrupper som har stadigvarande arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro ska en dokumenterad riskbedömning göras av närmaste chef. Även för andra situationer kan det vara värdefullt att göra en övergripande riskbedömning, initierad av närmaste chef.
 • Tjänsteresor ska undvikas.
 • Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom.
 • Håll dig uppdaterad via ltu.se/corona  

Vid arbete i hemmet

Om du är smittad

Medarbetare som konstaterats smittade bör underrätta sin närmaste chef. Detta för att universitetet ska kunna agera snabbt för att minimera fortsatt smittspridning. Luleå tekniska universitet som arbetsgivare ska också få denna typ av anonymiserad information från regionala smittskyddet men då med viss fördröjning. OBSERVERA att chef/arbetsgivare inte får sprida information om enskilda individers hälsotillstånd.

Sjukanmälan och läkarintyg 

 • Som anställd vid Luleå tekniska universitet ska du sjukanmäla dig som vanligt.
 • Regeringen har ändrat karensavdraget tillfälligt med anledning av covid–19. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan har en e-tjänst där ansökan görs. Beslutet gäller från och med den 11 mars 2020.
 • I normala fall ska du efter dag 7 lämna in ett läkarintyg. Från och med den 15 december 2020 ska läkarintyg lämnas först dag 22 när du ansöker om sjukpenning. Detsamma gäller vid vab.Hälsocentralerna i Norrbotten kan utfärda läkarintyg per telefon.
 • Vid frånvaro från arbetet på grund av att du är, eller misstänks vara smittad enligt bestämmelserna i Smittskyddslag (2004:168), krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att kunna få lön utbetald.

Om covid-19

 • Region Norrbotten informerar om covid-19-test. Region Västerbotten  genomför också tester.
 • ​Om du är sjuk ska du testa dig. Läs mer om hur länge du bör vara hemma vid sjukdom på Folkhälsomyndighetens webb.  
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt för diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor. På den här sidan hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur det går till. 

 Minska smittorisken

 • Håll avståndet till andra
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma om du känner förkylningssymptom
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten ger tips i covid-19-tider i den här filmen.
 • Om du träffat någon eller om du bor med någon som har har konstaterad covid-19, ta noga del av Folkhälsomyndighetens information. 
 • Läs Folkhälsomyndighetens information om hur du minskar risken för smitta i det dagliga livet. 

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier. Håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan.

Viktiga externa länkar