Hoppa till innehållet

Information för medarbetare

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad 30 juni 15.10.
Universitetet följer noggrant utvecklingen i samband med covid-19 och de beslut som fattas av regeringen samt Folkhälsomyndigheten. Under sommaren uppdateras den här sidan vid behov. Det senaste finns alltid längst upp.

Senaste informationen

Pandemin pågår fortfarande. Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller fortsatt. Universitetet uppmanar alla att överväga resor i tjänsten noggrant.
Om UD avråder från resor till ett land gäller inga försäkringar för den anställde.
Om resan bedöms som nödvändig att genomföra så är viktigt att kontrollera UD:s information och informationen på Folkhälsomyndighetens sida kontinuerligt. Förändringar kan ske snabbt.

Arbete på plats trappas upp

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att samhället till stora delar kan återgå till ett normalläge i september 2021 och regeringen har beslutat att rekommendationerna om distansundervisning på universiteten skulle upphöra från och med 1 juni. Rektor vid Luleå tekniska universitet har beslutat om en inriktning för undervisning läsperiod 1 höstterminen 2021. Det innebär att det kommer att bedrivas både digital och fysisk undervisning. Med ökad närvaro av studenter behöver även personal finnas på plats i högre grad.

Universitetet räknar med att hösten innebär en successiv upptrappning av fysisk verksamhet på campus. Från terminsstart ska medarbetare arbeta på plats i högre utsträckning än idag. Hur mycket närvaro som krävs på campus bedöms av närmaste chef och avgörs av verksamhetens behov. Regeringen har beslutat att myndigheter ska fortsätta göra det möjligt för anställda att arbeta hemifrån till den 15 september, utifrån vad som krävs för att upprätthålla verksamhet och service.
Det innebär för universitetets del att personal som inte har studentnära arbetsuppgifter som undervisning, studieadministration, laborativt arbete och liknande i huvudsak fortsätter arbeta hemifrån. Möten fortsätter som regel att hållas på distans. Restriktionerna kan komma att ändras beroende på hur vaccinationer och smittläget förändras. Samtliga studenter som inte går en ordinarie distansutbildning uppmanas vara på plats och beredda på att fysiska moment kommer att genomföras på studieorten.

Närmaste chef beslutar hur närvaro av personal sker på bästa sätt utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Besked bör lämnas till personalen innan semestrarna.

Vaccination på arbetstid

Då det finns ett samhällsintresse att stoppa smittspridningen har universitetet beslutat att göra ett undantag för vaccinering mot covid-19, som i det här fallet får ske på betald arbetstid. Mer information finns på FAQ.

Information om vaccination i Västerbotten kan du hitta på den här sidan.
Information om vaccination i Norrbotten kan du hitta på den här sidan.

Information om universitetets företagshälsovård hittar du på internwebben.
Som en påminnelse om det instabila smittläget kommer här filmen med smittskyddsläkare Anders Nystedt. 

Planering undervisning hösten 2021

Rektor har fattat beslut om undervisning läsperiod 1 och omtentamen. Här följer en något förkortad version av rektorsbeslutet.  
Digital undervisning och examination bör fortsatt tillämpas för att glesa ut den fysiska närvaron. 

För att möjliggöra successiv återgång föreslås en planering som bygger på såväl campusförlagd utbildning som distansinslag. Särskilt programstudenter som börjar första läsperioden behöver få möjlighet att bekanta sig med universitetsområdet och skapa en klassrumsgemenskap för att klara av första tiden vid universitetet, därför rekommenderas att åtminstone alla nya studenter ska ha moment på plats under läsperiod 1. Även studenter som deltar i kurser med moment som kräver fysisk närvaro ska prioriteras för närvaro på universitetet.

Undervisning och examination på plats förutsätter fortsatt att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd följs. Universitetet har vidtagit en rad åtgärder, men det är också ett stort individuellt ansvar att alla, studenter såväl som medarbetare, följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd samt universitetets anvisningar.

Omtentaperioden i augusti sker helt digitalt. Tentakonstruktionen ska i första hand vara sådan att den inte kräver övervakning.
Ovanstående kan ändras om smittspridningen ökar.

Läs hela rektorsbeslutet.

Osäkert smittläge - viktigt med testning

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser – även symptomfria personer ska testas i samband med smittspårning på arbetsplatser, enligt Folkhälsomyndigheten. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott, viktigt att ta del av informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer

Resor och besök till universitetet ska undvikas. Möten ska i första hand ske digitalt. 
Om någon person trots det vistats utomlands bör personen undvika nära kontakter i minst sju dagar enligt Folkhälsomyndigheten

Vikten av att göra riskbedömningar

Vid stadigvarande arbete på arbetsplatsen ska närmaste chef initiera en övergripande riskbedömning. Riskbedömning bör utföras i samband med bland annat laborativ verksamhet eller när en sammankomst ska ske. Riskbedömningar bör ske kontinuerligt och eventuella risker ska utmynna i åtgärder.

Munskydd

Om ni bedömer att ni behöver använda engångsmunskydd där det inte går att hålla avstånd gör ni inköp via LTUs avtalspartners. Personlig skyddsutrustning i samband med Covid-19 som munskydd köps via Procurator och engångshandskar ska i första hand köpas via Procurator eller Alloffice. Beställningsinstruktion finns under respektive avtal i avtalskatalogen, Kommers. Mer information och länk till avtalskatalogen finns här.

Undervisning och examination

 • Det är viktigt att studenter får information i god tid angående både undervisnings- och examinationsformer, för att möjliggöra en god studieplanering
 • Undervisningslokalerna har anpassats

Arbete i hemmet

Regeringen har gett statliga myndigheter uppdrag att så många som möjligt ska arbeta hemifrån för att minska smittspridningen. Det gäller till den 15 september. I linje med det gäller för anställda vid Luleå tekniska universitetet att arbete ska ske i hemmet där arbetsuppgifterna tillåter det. Detta sker i dialog med närmaste chef. 

Allt arbete vid universitetet, som i samråd med närmaste chef, kan utföras i hemmet ska utföras där. Endast medarbetare med arbetsuppgifter som inte går att utföra från hemmet ska vistas på arbetsplatsen. 

 • Medarbetare som av arbetsmiljöskäl inte kan eller bör jobba i hemmet ska prioriteras för närvaro på arbetsplatsen. Bedömningen görs av närmaste chef.
 • För yrkesgrupper som har stadigvarande arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro ska en dokumenterad riskbedömning göras av närmaste chef. Även för andra situationer kan det vara värdefullt att göra en övergripande riskbedömning, initierad av närmaste chef.
 • Tjänsteresor ska undvikas.
 • Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom.
 • Håll dig uppdaterad via ltu.se/corona  

Vid arbete i hemmet

Om du är smittad

Medarbetare som konstaterats smittade bör underrätta sin närmaste chef. Detta för att universitetet ska kunna agera snabbt för att minimera fortsatt smittspridning. Luleå tekniska universitet som arbetsgivare ska också få denna typ av anonymiserad information från regionala smittskyddet men då med viss fördröjning. OBSERVERA att chef/arbetsgivare inte får sprida information om enskilda individers hälsotillstånd.

Sjukanmälan och läkarintyg 

 • Som anställd vid Luleå tekniska universitet ska du sjukanmäla dig som vanligt.
 • Regeringen har ändrat karensavdraget tillfälligt med anledning av covid–19. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan har en e-tjänst där ansökan görs. Beslutet gäller från och med den 11 mars 2020.
 • I normala fall ska du efter dag 7 lämna in ett läkarintyg. Från och med den 15 december 2020 ska läkarintyg lämnas först dag 22 när du ansöker om sjukpenning. Detsamma gäller vid vab.Hälsocentralerna i Norrbotten kan utfärda läkarintyg per telefon.
 • Vid frånvaro från arbetet på grund av att du är, eller misstänks vara smittad enligt bestämmelserna i Smittskyddslag (2004:168), krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att kunna få lön utbetald.

Om covid-19

 • Region Norrbotten informerar om covid-19-test. Region Västerbotten  genomför också tester.
 • ​Om du är sjuk ska du testa dig. Läs mer om hur länge du bör vara hemma vid sjukdom på Folkhälsomyndighetens webb.  
 • ​Det är Region Norrbottens smittspårningsenhet som initierar smittspårning samt för diskussion om eventuella åtgärder på arbetsplatser och skolor. På den här sidan hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur det går till. 

 Minska smittorisken

 • Håll avståndet till andra
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma om du känner förkylningssymptom
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten ger tips i covid-19-tider i den här filmen.
 • Om du träffat någon eller om du bor med någon som har har konstaterad covid-19, ta noga del av Folkhälsomyndighetens information. 
 • Läs Folkhälsomyndighetens information om hur du minskar risken för smitta i det dagliga livet. 

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier. Håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har samordningsmöten flera gånger i veckan.

Viktiga externa länkar