Information för personal

Publicerad: 2 mars 2020

Uppdaterad 27 mars, 13.30

Luleå tekniska universitets samordningsgrupp för corona/covid-19 har möten varje dag för uppdatering av information och eventuella åtgärder.

Senaste informationen


Arbete i hemmet från 30 mars – där det är möjligt

 • Sverige har en spridning av coronaviruset och covid-19 i flera delar av Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbete sker hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med arbetsgivaren. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård.

  För att bidra till en ytterligare minskning av de sociala kontakterna, inte minst vid resor till och från arbetet, har ledningen för Luleå tekniska universitet beslutat att medarbetare i möjligaste mån ska arbeta hemifrån från och med måndag den 30 mars. 
  Arbete hemifrån sker i överenskommelse med närmaste chef. Utifrån arbetsuppgifternas art och verksamhetens behov kommer inte samtliga medarbetare att kunna arbeta hemifrån. Arbetsplatsen är fortsatt tillgänglig och om arbetet så kräver ska medarbetare infinna sig på arbetsplatsen. Syftet är inte att undvika vistelse i universitetets lokaler utan att generellt minska exponering och sociala kontakter både i arbets- och samhällslivet.

  Samtliga chefer vid Luleå tekniska universitet ska möjliggöra för sina medarbetare att arbeta hemma helt eller delvis med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på distans. Om medarbetare arbetar hemma så kräver det en tät dialog med närmaste chef och kollegor. Hemarbetet ska planeras och följas upp i dialog mellan chef och medarbetare.

 • Sjukanmälan och läkarintyg 
  Som anställd vid Luleå tekniska universitet ska du sjukanmäla dig som vanligt. Universitetet gör ett karensavdrag. Om regeringen fattar beslut om att slopa karensavdraget så begär du ersättning för karensdagen från Försäkringskassan. Du kan följa Försäkringskassans information här.
  I normala fall ska man efter dag 7 lämna in ett läkarintyg. Från och med den 27 mars behövs läkarintyg först efter 21 dagars sjukdom när du ansöker om sjukpenning Hälsocentralerna i Norrbotten kan utfärda läkarintyg per telefon.
  Vid frånvaro från arbetet på grund av att man är, eller misstänks vara smittad enligt bestämmelserna i Smittskyddslag (2004:168), krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att kunna få lön utbetald.

 • Försäkring vid arbete hemifrån
  En person som utför sitt förvärvsarbete i hemmet och råkar ut för ett olycksfall kan vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.

 • Tentamina
  Universitetet följer regeringens rekommendation och har gått över till distansläge för studenter från och med 18 mars 2020. Studenter uppmanas att bevaka sin LTU-mejl. Mer information om tentor och läsperiod 4 i FAQ nedan.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

 • Viktigt! Stanna hemma om du är sjuk! Du ska vara symtomfri i två dagar innan du går till arbetet, enligt Folkhälsomyndigheten. Om du har en familjemedlem som är sjuk, kan du gå till jobbet så länge du själv inte har symtom. 
 • Alla medarbetare/studenter som uppvisar minsta tecken på förkylning/luftvägssymtom ska stanna hemma, enligt Folkhälsomyndighetens information
 • Tvätta händerna ofta, undvik att röra vid ansiktet och ögon samt nära kontakt med sjuka personer. 

Rekommendationer från Luleå tekniska universitet

 • Rekommendation om att inte ta emot internationella besökare, detta gäller tillsvidare och omfattar samtliga länder.
 • Rekommendation om att ställa in alla ej nödvändiga internationella tjänsteresor tillsvidare. UD avråder från ”icke nödvändiga resor” till alla länder. Avrådan gäller till den 14 april, då nytt beslut ska fattas.
 • Rekommendation om stor återhållsamhet även för tjänsteresor inom Sverige, alternativa mötesformer ska starkt övervägas.
 • Medarbetare som befinner sig utomlands rekommenderas ta del av information om appen Resklar på UD:s webbplats.
 • Medarbetare som har vistats i områden där risk för smitta är stor, rekommenderas att stanna hemma den första veckan efter hemkomst. Därefter sker dialog med närmaste chef.

Var källkritisk och håll dig uppdaterad

Följ expertmyndigheternas information och kontrollera uppgifter som sprids i media och i sociala medier. Håll dig uppdaterad på denna sida. Läget förändras kontinuerligt och universitetets ledning har dagliga samordningsmöten.

Viktiga externa länkar