Tentamen och VFU hälsovetenskap

Publicerad: 18 mars 2020

Nedan hittar du specifik information för studenter som läser på Institutionen för hälsovetenskap. Uppdaterad 6 maj, 13.45.

Omtentamen och tentamensperiod LP4

På Institutionen för hälsovetenskap har beslut tagits att undervisning och tentamen på distans ska fortsätta vårterminen 2020 ut.
Beslutet är taget med beaktande att övergripande beslut vid Luleå tekniska universitet om restriktioner vid undervisning är taget utan tidsgräns.
Det innebär att ingen undervisning för studenter vid institutionen för hälsovetenskap kommer att ges på campus och inga campusveckor kommer att genomföras under resterande del av vårterminen.
Tentamensperioden för LP4 kommer genomföras på distans med antingen digital tentamen på distans, eller annan examinationsform som kursansvarig/examinator beslutar om. Läs mer om tentamen här.

Det är möjligt att vissa moment av examinationerna kan skjutas framåt i tiden. Din kursansvariga lärare kommer hålla dig informerad om vad som gäller i just din kurs.
Du som är anmäld till tentamen kommer att kontaktas, via din LTU-mailadress, med mer information om vad som gäller för just din tentamen. 
Håll löpande utkik på LTU.se/corona för ny information.

Omtentamen augusti 2020

Läs mer här.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Planeringen idag är att den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras såsom planerat för dig som student.
Region Norrbotten har 20-03-17 meddelat att studenter är viktiga och behövs i verksamheten och de planerar för att genomföra VFU-placeringarna.
HLV anser att verksamheterna gör bedömningarna om VFU-placeringar kan genomföras med fullgod kvalitet och säkerhet för såväl studenter som för vårdtagare. Studenter i verksamheten ska självklart följa verksamhetens riktlinjer, skyddsföreskrifter och säkerhetsarbete.

Det kan inte nog poängteras att om man som student känner sig sjuk med förkylningssymtom ska man INTE bege sig till verksamheten, på samma sätt som man ska stanna hemma från sina studier, dvs följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, se LTU.se/corona.

Det kommer finnas verksamheter som inte tillåter studenter på VFU-placeringar. I dessa fall kan VFUn inte genomföras såsom planerat. Kursansvarig lärare kommer kontakta var och en av er studenter som drabbas av detta för att diskutera den uppkomna situationen. När den uteblivna/avbrutna VFU-perioden kan genomföras kan HLV i dagsläget inte ge något besked om. Det kommer bero på när verksamheterna har möjlighet att ta emot studenter igen. Vi förstår de olägenhet detta kan medföra för er studenter, och vi kommer att arbeta för att lösa situationerna utifrån förutsättningar med en individuell planering för respektive student.
Det är möjligt att denna planering kan komma ändras, och vi kommer då skyndsamt att informera er studenter.

Studier på distans

All undervisning kommer ske på distans from 18 mars fram till och med terminsslutet. Respektive kursansvarig (utbildningsledare) kommer att kontakta dig som är student om förändringar i redan lagd planering.
Alla delar i denna information kan komma att ändras utifrån att rekommendationer och regler förändras och HLV kommer då omedelbart att uppdatera denna information.

Peter Michaelson, Huvudansvarig utbildningsledare, Institutionen för hälsovetenskap