Hoppa till innehållet

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Publicerad: 11 september 2017

Vem ska jag vända mig till om jag upplever att jag blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling?

Medarbetare som tillhör en institution vänder sig i första hand till prefekten

Medarbetare inom verksamhetsstödet (VSS) vänder sig i första hand till närmaste chef eller chef för VSS.

Medarbetare har också möjlighet att vända sig till HR, facklig förtroendeman eller skyddsombud för råd och stöd.

Vad händer sedan?

Prefekt/chef VSS utser lämplig utredare som tar en första kontakt med berörd medarbetare.

Utgångspunkten är att utredning av upplevd diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling endast ska involvera de närmast berörda.