Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Utbildning, forskning, tekniska, framsteg och innovationer har alltid varit bakomliggande drivkrafter för samhällsomvandlingar. Så är det även i dag. Genom den utbildning och de forskningsresultat vi och andra lärosäten genererar – ofta ihop med olika samverkanspartners – formar vi framtiden.

Att vara en organisation som påverkar framtiden för så många människor och branscher för med sig ett stort ansvar. Under det gångna året har vi på Luleå tekniska universitet därför arbetat hårt med att ta fram vår nya vision, Vision 2030, som tar utgångspunkt i klassiska akademiska värden, våra styrkor och de samhällsutmaningar och trender vi ser i dag. 

Som universitet påverkas vi av den ökade polariseringen inom en rad olika områden: globalism mot nationalism, stad mot landsbygd, öppna mot stängda gränser. Under 2018 har de systematiska och välorganiserade angreppen mot det öppna och demokratiska samhället, mot forskning och forskningsresultat, mot fakta och fria mediers roll varit tydliga. Universitetens roll som motkraft till dessa strömningar är viktiga. Som kunskapsbildare når vi tillsammans 400 000 studenter. Vi synliggör vikten av vetenskap och forskningsresultat i både akademiska och populärvetenskapliga sammanhang, vi står upp för alla människors lika värde och välkomnar studenter, forskare och medarbetare från olika länder och kulturer. 

Under året har Luleå tekniska universitet arbetat med att förbereda och forma nya utbildningar som svarar mot framtidens behov. Våra studenter ska kunna förvänta sig utbildningar av hög kvalitet, med stark anknytning till forskning och högt ställda krav på kvalitet, hållbarhet, jämställdhet och internationalisering. Våra utbildningar behöver också vara flexibla. Tillsammans med Högskolan i Gävle, och i nära samarbete med SSAB, LKAB och BillerudKorsnäs, utvecklar vi exempelvis korta kurser för yrkesverksamma specialister inom basindustrin.

Under 2018 har vi stärkt vår samverkan med internationella och nationella parter. Vi ökar kraftigt vårt deltagande i världens största råvarukonsortium, EU:s prestigeprojekt EIT Raw Materials. Vi har förlängt samarbetet med det globala teknikföretaget SKF inom området avancerad tillståndsövervakning och vi genomför tillsammans med Höganäs en stor satsning på forskning om fossilfri ståltillverkning. 

Luleå tekniska universitet är ett av landets främsta universitet vad gäller uppdragsforskning och samverkansdoktorander som har sin anställning utanför akademin. Vår andel externfinansierad forskning är bland Sveriges högsta, och för att behålla den positionen måste vi fortsätta att utveckla spetsmiljöer och testbäddar som viktig infrastruktur för utbildning och forskning. Vi har under året invigt laboratorier för bland annat design, test och utveckling av rymdsystem, utveckling av teknikstöd i hemmen för personer med hälsorelaterade behov, samt byggkonstruktion
och infrastruktur med en experimentell miljö för arktiska förhållanden.

Vi kan för 2018 också summera stora och framgångsrika forskningssatsningar, som RemoAge där nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar utarbetats för att göra det möjligt för äldre och sjuka i glesbygd att bo kvar i sina hem. Det tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsprojektet Attract, Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat, har bland annat kommit med innovativa lösningar för ledningsförläggning i kallt klimat och automatisk projektering av hållbara byggnader, men också visat hur social inkludering kan öka en stads attraktivitet. 

I december blev det klart att Luleå tekniska universitet ska bygga en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk – en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige. Projektet heter Wireless Innovation Arena och inkluderar Ericsson, Tieto, Telia, liksom ett stort antal små och medelstora företag och organisationer. 

Arbetet med att utveckla och stärka Luleå tekniska universitet som landets ledande rymduniversitet fortskrider. Projektet Rymd för innovation och tillväxt, RIT, har fått
fortsatt finansiering, vilket bland annat innebär f ler industridoktorandprojekt
och att en testbädd för rymd ska arbetas fram tillsammans med Institutet för rymdfysik, IRF. 

En utmaning på nationell nivå har under flera år varit ett vikande söktryck till landets högskoleutbildningar. På Luleå tekniska universitet ser vi att det totala antalet förstahandssökande under 2018 ökade något. Till våra civilingenjörsutbildningar
är ökningen kraftigare. Detta är glädjande, inte minst i ljuset av den viktiga roll universitetet spelar för myndigheters, organisationers och företags kompetensförsörjning. 

Vår bredd är vår styrka. För en fortsatt positiv utveckling av Luleå tekniska universitet tror jag på att integrera områden som fokuserar på teknik, konst och människa. Som rektor har jag under året stolt kunnat delta på Musikhögskolans 40-årsjubileum, installera Sveriges första professor i danspedagogik men också fått följa forskningen om gröna alternativ för bil- och flygbränslen, ta del av framgångsrika projekt om hur barns och ungas fysiska aktivitet kan öka och se utformningen av en ny forskarskola, som ger minst åtta nya doktorander möjlighet att forska praktiknära i skolan. 

Under 2018 har universitets nya ledning kommit på plats, med nya prorektorer och en ny vicerektor för rymd. Jag ser fram emot att tillsammans med dem och universitetets
övriga medarbetare fortsätta arbetet med vår nya vision, övergripande mål och strategier och förtydliga hur vi, utifrån vårt läge i den arktiska regionen, kan använda våra styrkor för att skapa global samhällsnytta.


Birgitta Bergvall-Kåreborn