Hoppa till innehållet

Intern styrmodell

Universitetets grunduppdrag regleras av olika lagar och förordningar. Universitetets autonomi innebär en rätt att fatta självständiga beslut, och göra prioriteringar för att skapa bästa möjliga nytta för universitetets avnämare. För att ledningen på olika nivåer ska kunna styra, planera och följa upp verksamheten har universitetet en intern styrmodell.

Begreppet styrmodell ramar in det system av processer, dokument och verktyg som ingår i styrning och ledning av verksamheten, den beskriver hur det går till att besluta om vad som ska utföras. Detta dokument ger en beskrivning av universitetets styrmodell på en övergripande nivå. Den reglerar inte i detalj hur universitetets olika beslutande och beredande organ arbetar.

Styrmodellen konkretiseras och beskrivs mer detaljerat i en rad olika dokument; arbets- och delegationsordningar, policys, regler, riktlinjer och arbetsrutiner. I universitetets Interna styrmodell refereras till ett antal primära dokument, men de beskrivs inte i detalj. Alla styrdokument som refereras i dokumentet finns samlade på internwebben under fliken Styrning/Styrdokument.