Hoppa till innehållet

God forskningssed upprätthåller förtroendet för forskningen

Publicerad: 30 augusti 2021

Den 1 januari 2020 trädde lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskningen i kraft (lag 2019:504) och för första gången definierades begreppet oredlighet i forskning i svensk lag. Lagen tydliggör att det är forskaren som ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning medan universitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Den 1 januari 2021 bildades även Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) som tog över ansvaret från lärosätena när det gäller att utreda misstankar om allvarlig avvikelse från god forskningssed inom tre områden: fabricering, förfalskning och plagiat som begås med avsikt eller som ett resultat av grov oaktsamhet. Andra typer av avvikelser från god forskningssed prövar fortfarande lärosätena själva.

Vetenskaplig kvalitet, god forskningssed och oredlighet i forskningen är alla relaterade begrepp som ständigt debatteras inom akademin. Dess praktiska uttryck bedöms och värderas kontinuerligt av kollegor i olika sammanhang och enligt olika kvalitetssäkringssystem. Få saker är värre för en forskare än att hens vetenskaplig kvalitet och agerande ifrågasätts. När det sker i uppmärksammade fall kan det även få allvarliga konsekvenser för lärosätet och dess trovärdighet.

Tydligt om oredlighet

Tillkomsten av både lagen och nämnden är tydlighet gällande begreppet oredlighet i forskning samt ökad rättssäkerhet, enhetlighet, transparens och legitimitet. Med andra ord bidra till att god forskningssed och att förtroendet för svensk forskning upprätthålls.

Efter drygt ett och ett halvt år fick jag så Npof:s första årsredovisning på mitt bord. Jag vill börja med att lyfta fram lite statistik. Av 46 ärenden resulterade 4 i fällande beslut, 10 i friande beslut, 11 i beslut om avvisning (nämnden bedömer anmälan uppenbart obefogad), samt 21 ärenden som ännu inte är beslutade.Det är därför väldigt viktigt att tydligt skilja mellan en anmälan och ett fällande beslut.

Fabricering och plagiat var de vanligaste ärendena med 18 anmälningar var, följt av 10 anmälningar för fabricering och 10 ärenden som inte handlade om någon av de tre och därför låg utanför Npofs ansvarsområde. Eftersom vissa anmälningar rörde flera misstänkta avvikelser är totalsumman för avvikelser 56 medan antalet anmälningar är 46. Ett av dessa 46 ärenden kom från LTU.

En intressant iakttagelse i årsrapporten är att förhållandevis många ärenden som prövats ligger utanför nämndens uppdrag, här nämns personkonflikter och tvister som relativt ofta är kopplade till relationen mellan handledare och doktorand och medförfattarskapsfrågor. Att många ärenden är kopplade till konflikter rörande medförfattarskapsfrågor känns igen i allmänna diskussioner akademiker emellan, internationellt och nationell, men även vid vårt eget lärosäte. 

Tidigt i processen

De olika ärendena som beskrivs i årsredovisningen visar på vikten av att redan i planeringen av ett projekt eller en publikation diskutera, tydliggöra och besluta hur viktiga frågor, som exempelvis författarskap, ska hanteras. De visar också på vikten av att vi lärosäten har en levande diskurs när det gäller viktiga begrepp och hur dessa tar sig uttryck i olika situationer, begrepp som god forskningssed, plagiat, förfalskning och fabricering.

Men, det är också viktigt att vara väl insatt i vad som gäller inom det egna ämnesområdet kring medförfattarskap, och att föra dialog om skillnaden i ansvar mellan rollen som handledare och medförfattare.

Vid vårt eget lärosäte har vi sedan snart två år haft två forskningsetiska råd och en forskningsetisk kommitté. Vi har också uppdaterat våra riktlinjer för hantering av vetenskaplig oredlighet

Men det är i dialogen där generella och principiella, likväl som illustrativa och konkreta, frågeställningar avhandlas som förståelse och samförstånd utvecklas. Så låt oss hålla diskussionerna levande.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

 

Toppbild rektors blogg

Taggar