Hoppa till innehållet

Rektorer mötte nya statsrådet

Publicerad: 20 januari 2022

Varje år i januari träffas alla rektorer på en så kallad rektorskonferens, arrangerad av SUHF och UKÄ.

Detta år blev det två halvdagar via Zoom istället för en fysisk träff. Konferensen inleddes med att vår nya minister med ansvar för högre utbildning, Anna Ekström, presenterade sig och lyfte några frågor som ligger henne varmt om hjärtat:

  • God utbildning i hela landet

  • Välfärd i hela landet

  • Folkbildning som en grundpelare för ett demokratiskt samhälle samt vikten av humanistisk bildning

  • Kvalitet i högre utbildning för att klara den samhällsutveckling vi står inför

När hon pratade om kvalitet lyfte hon också vikten av vetenskaplig förankring när det gäller pedagogisk utveckling samt UHR:s nya uppdrag för att samla det högskolepedagogiska arbetet i ett högskolepedagogiskt lyft. Som en del i uppdraget ska UHR sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling samt ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå. I min roll som ordförande för SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor sitter jag med i UHR:s referensgruppen för detta uppdrag.

Finansiering av utökat utbildningsuppdrag

Omställningsstödet, som en del av LAS-uppgörelsen, diskuterades också kort och Anna Ekström sa att det är otroligt viktigt att det finns ett bra utbud från alla eftergymnasiala utbildningsanordnare. När jag frågade hur hon ser att detta utökade utbildningsutbud, till en breddad målgrupp, ska finansieras för att resultera i just en utökad och breddad målgrupp och inte bara ökad konkurrens bland de som vill utbilda sig så fick jag svaret att det inte finns någon budget till utbildningsanordnarna ännu. Hon trodde att omställningsstödet skulle resultera i en ökning av uppdragsutbildningar och ett ökat söktryck på våra traditionella kurser och program. Skulle det visa sig att det finns behov av ytterligare finansiering så skulle regeringen ta denna fråga till diskussion.

Jag frågade också hur hon ser på ändringarna i utlänningslagen och fick svaret att det fortfarande är möjligt att erhålla tillfälliga arbetstillstånd och att Sverige har väldigt generösa villkor jämfört med många länder. Men, att Sverige samtidigt vill vara ett land som erbjuder bra villkor och visar att vi värnar om internationell kompetens.

Anna Ekström avslutade med att framhålla vikten av att regeringen håller en armlängds avstånd till lärosätena och inriktningen på vår verksamhet samt att det finns tillit mellan lärosätena och regeringen. Samtidigt är hon medveten om att vi inte alltid är överens om var gränsen för en armlängds avstånd går. Profilområdena, som jag berättat om i ett tidigare blogginlägg, är ett sådant exempel. Även om det varit tyst om dessa att tag så är profilområdena en del av den beslutade forskningspolitiska propositionen ”Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige” och därmed har regeringen uppdraget att genomföra satsningen.

Flera osäkerhetsfaktorer

Den 13 januari detta år beslutade också regeringen att ge Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans vidareutveckla modellen för profilområdena, eller en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av universitetens och högskolornas ökade direkta anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, som regeringen utrycker sig. Enligt beslutet är det tänkt att modellen ska implementeras 2024, men med tanke på att vi har ett val i år och att nästa forskningspolitiska propositionen beslutas 2024 så finns det många osäkerhetsfaktorer som kan påverka denna finansiering och implementering av modellen.

Mitt intryck av vårt nya statsråd är positivt. Hon har en lång och bred politisk karriär och har bra kännedom om vår sektor från sina styrelseuppdrag vid Linköpings universitetet och Uppsala universitets Konsistorium. Hon har också varit ledamot i Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy. Dessutom känns hon väldigt engagerad, positiv och driven.

Jag ser fram emot ett spännande år med en ny minister och massor med möjligheter.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet

Toppbild rektors blogg

Taggar