Hoppa till innehållet

Vi ska ha en kultur där det är tydligt att trakasserier inte accepteras

Publicerad: 20 maj 2022

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam nationell enkät om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Svaren visar att doktorander som är kvinnor är särskilt utsatta.

Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter vid 38 olika lärosäten – däribland Luleå tekniska universitet – svarat på enkäten som utförts inom det forsknings- och samverkansprogram som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Studien är den första i sitt slag i Sverige och förhoppningen är att resultaten långsiktigt ska bidra till lärosäten fria från sexuella trakasserier.

Resultaten redovisas inte lärosätesvis, men totalt anger omkring fyra procent av anställda, doktorander och studenter vid de 38 lärosätena att de under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för ”icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet/studieplats”. Det är betydligt vanligare bland studenter som är kvinnor (sex procent) jämfört med män (två procent).
För att fånga upp genusbaserad utsatthet ur ett situationsbaserat perspektiv under en längre tid har också elva frågor ställts som beskriver olika former av icke önskvärda sexuella beteenden. 38 procent av de svarande uppger att de upplevt något av dessa beteenden minst en gång under sitt arbets-/studieliv. Högst andel utsatta har gruppen doktorander som är kvinnor – 53 procent.

Kvinnors utsatthet för trakasserier och våld, generellt, är väl dokumenterad, och doktorander är dessutom en grupp medarbetare där medelåldern är låg och anställningsförhållandena kan vara osäkra.
Det vilar ett stort ansvar på alla oss medarbetare att uppträda professionellt och agera om vi ser olämpligt beteende, bland kollegor eller studenter.

Tack vare Metoo-rörelsens omfattning och kraft har alla branscher och sektorer varit tvungna att ta denna fråga på allvar. En fråga som det visade sig att många arbetsgivare inte prioriterat trots att det funnits gott om signaler om sexuella trakasserier. 

Synliggöra problem

På Luleå tekniska universitet har vi våra generella instrument (medarbetarenkäter, studentenkäter, doktorandombud och digital anmälningsfunktion) för att fånga upp förekomsten av dessa problem. Men för att få fördjupad kunskap var vi tidigt positiva till en nationell studie med fokus på just genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i högskolesektorn. Det är genom att synliggöra problem som vi skapar samsyn om en situation och tillsammans kan jobba fokuserat för att förbättra den.

Luleå tekniska universitet har långsiktigt och systematiskt arbetat med jämställdhet på olika sätt i över 30 år. De senaste två åren har vi bland annat inkluderat examinerande moment om jämställdhet i alla våra utbildningsprogram och vi har valt ut sju utbildningsprogram med ojämn könsfördelning som vi kommer att se över för att de ska bli mer attraktiva för båda könen och därmed mer jämställda.

För att säkerställa en bra arbetsmiljö för alla, fri från trakasserier, är det viktigt att proaktivt jämställdhetsarbete kombineras med konkreta insatser och aktiviteter för att motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier. 

Ett steg i detta arbete är att en av våra magisterstudenter har påbörjat en fördjupad analys av materialet från den nationella enkäten som vi hoppas ska leda till förslag på förbättringsarbeten.
Ett viktigt medskick från det nationella forsknings- och samverkansprojektet är just att de hoppas på fler diskussioner och aktiviteter på landets lärosäten. 

Det är viktigt att vi aldrig slappnar av och tror att vi är klara på jämställhetområdet. 
Från ledningshåll måste vi markera tydligt att vi inte accepterar trakasserier av något slag. Vi ska hålla diskussionen levande på universitetet och chefer ska tillsammans med medarbetare och studenter arbeta med frågor som rör genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier. Kort och gott – vi ska ha en kultur där det är tydligt att trakasserier inte är accepterade, där alla törs signalera när något är fel och där överträdelser resulterar i åtgärder.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet

Toppbild rektors blogg

Taggar