Hoppa till innehållet

Vikten av en god forskningsinfrastruktur

Publicerad: 11 januari 2022

Forskningsinfrastruktur är idag avgörande för att kunna bedriva relevant forskning av hög kvalitet.

Det är anledningen till att Luleå tekniska universitet avsätter medel till en egen labbfond och att vi 2018 genomförde en övergripande kartläggning av våra olika miljöer för att därigenom kunna synliggöra vår utrustning, öka nyttjandegraden och skapa bättre och mer sammanhållna infrastrukturmiljöer för våra forskare och samverkanspartners.

Vi har också engagerat oss i den utredning som Tobias Krantz ansvarat för – Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur – och i går tog jag beslut om vårt remissyttrande till utredningen.

Remissyttrandet kan sammanfattas i följande punkter:

1. Luleå tekniska universitet anser att det är positivt med långsiktighet i arbetet men att man bör undvika politisering av forskningen.

2. En stark och långsiktig finansiering är, som utredningen framhåller, en förutsättning för en väl fungerande forskningsinfrastruktur. Uppdraget för utredningen var att föreslå en eller flera finansieringsformer. Här tycker Luleå tekniska universitet att utredningen inte har nått målet och att den frågan hade kunnat utredas djupare då den påverkar alla andra delar av utredningen.

3. Utredningen förslår två olika myndigheter – Luleå tekniska universitet ställer sig bakom förslaget om en av dem; att inrätta en ny myndighet för digital forskningsinfrastruktur, men är tveksamt till utredningens förslag om att även inrätta en ny myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse. Vi anser även att definitionen av forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse behöver förtydligas.

4. Luleå tekniska universitet stödjer utredningens förslag om att samverkan inte ska särskilt regleras på lärosäten.

5. Luleå tekniska universitet stödjer utredningens förslag om ett vidgat perspektiv som sträcker sig förbi grundforskning i arbetet med forskningsinfrastrukturfrågor.

6. Luleå tekniska universitet stödjer utredningens förslag att Vinnova får en stärkt roll i forskningsinfrastrukturlandskapet och aktivt bidrar till näringslivets medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturer.

7. Luleå tekniska universitet ser positivt på utredningens förslag att säkerställa fortsatt tillgång till polarforskningsverktyg genom att överväga en ny konstruktion av polarforskningsfartyg.

Tillsammans med elva andra rektorer står jag också bakom en debattartikel i Ny Teknik som fokuserar på behovet av en myndighet för digital forskningsinfrastruktur.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Toppbild rektors blogg

Taggar