Hoppa till innehållet

Viktiga händelser på universitetet just nu

Publicerad: 14 maj 2020

Även om en stor del av våra professionella och privata liv, på ett eller annat sätt, kretsar runt covid-19, är det viktigt att vi inte tappar fokus på och engagemang för våra olika uppdrag. Jag vill därför informera om några viktiga händelser som pågår just nu på Luleå tekniska universitet.

Hög kvalitet i utbildning och forskning är en självklar prioritering i allt vi gör. De senaste åren har vårt eget kvalitetsarbete även kompletterats med en allt mer omfattande kvalitetsutvärdering från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det känns som att det alltid är några UKÄ-utvärderingar som pågår och just nu är vi inne i en intensiv fas för att förbereda oss för två kommande utvärderingar kopplade till vårt kvalitetssystem. Generellt sett så känner jag mig trygg med det kvalitetssäkringsarbete som görs, men det finns alltid utmaningar och utvecklingsområden.

Den första utvärderingen sker 2021 och är en juridisk tillsyn och fokuserar på huruvida vårt kvalitetssäkringsarbete gällande utbildning och forskning är systematiskt och i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss som myndighet. Denna utvärdering omfattar nio områden (bland annat studentinflytande, tillgodoräknande, kurs- och utbildningsplaner samt och kursvärderingar).

Den andra utvärderingen är mer omfattande och handlar om hur vi säkerställer att vårt kvalitetsarbete fungerar i praktiken. Fokus är på den kontinuerliga förbättringen av våra utbildningar och forskningsmiljöer, och hur vi ser till att det som visar sig i våra utvärderingar och uppföljningar (exempelvis nämndernas) åtgärdas. Denna utvärdering sker för vår del 2022.

Kvalitet i det dagliga arbetet

Jag har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan och för att identifiera eventuella brister och förslag till förbättringar, men arbetet kommer att inkludera i stort alla oss på universitetet, inte minst när det gäller den praktiska tillämpningen och att ta fram information om hur vi arbetar med kvalitet i det dagliga arbetet.

Planeringen av flera beslutade satsningar kopplade till Vision 2030 fortskrider med bra fart.

Arbetet med att utse nya framtidsområden för banbrytande forskning, som har potential att sätta universitetet på kartan om tio år, och nya utbildningssatsningar som utmanar våra gängse synsätt och illustrerar vad banbrytande utbildning kan betyda, går nu in i slutfasen.

När det gäller nya framtidsområden fick vi in totalt tolv ansökningar. Med stöd av de rekommendationer som gjorts av externa granskare och fakulteternas forskningsstrategiutskott har bedömargruppen identifierat fyra ansökningar som särskilt intressanta. Bedömargruppen anser att det finns ett överlapp mellan ansökningarna och att en klustring skulle stärka förslagen. Huvudsökande har bjudits in till en fördjupad dialog där detta diskuteras, och de sökande har fått i uppdrag att inkomma med konkretiserade förslag. 

Hoppas på beslut före sommaren

Även arbetet med att utse nydanande utbildningar är i ett slutskede. Hela tjugo ansökningar har kommit in och en bedömargrupp har tagit fram fem ansökningar för vidare utvärdering. Dialog har skett med huvudsökande för dessa, och ansökningarna har nu beretts för förslag till beslut. Jag hoppas kunna fatta ett rektorsbeslut om satsningarna på både nya framtidsområden och nydanande utbildningar i slutet av maj eller i början av juni.

Att intressent för utbildning är särskilt stort under rådande omständigheter kunde vi se när söksiffrorna kom i mitten av april. Luleå tekniska universitet följer den nationella ökningen med ungefär 13 procent (om man räknar bort de utbildningar som inte ges i år) och det är därför bra att regeringen ökar antalet utbildningsplatser. Regeringen föreslår att lärosätena tillförs totalt 111 miljoner kronor under 2020 (cirka 1 300 helårsstudenter) och 222 miljoner kronor under 2021 (cirka 2 600 helårsstudenter). För oss innebär detta 102 nya permanenta utbildningsplatser utöver de platser vi fått för sommarkurser och basår. Nu håller vi tummarna (och lobbar) för att vi ska kunna välkomna våra nya studenter till den universitetsort de sökt till när studiestarten påbörjas i slutet av augusti.

Vi har också lämnat in ett förslag på ett kunskapslyft för besöksnäringen till utbildningsdepartementet. Om de ger oss klartecken kommer vi att utveckla ett antal MOOC-kurser, som vardera motsvarar ungefär två veckors studier, inom ett antal olika ämnesområden som ekonomi, marknadsföring, digitalisering och entreprenörskap. Initiativet är förankrat hos arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell- och restaurangfacket.

Uppmaning till regeringen

Apropå fortbildning – rektorerna för Chalmers, KTH och jag, tillsammans med Teknikföretagen, Sveriges Ingenjörer och vd:arna för Ericsson, AB Volvo, Volvo Cars, Scania och SKF, uppmanar i en debattartikel i Dagens industri regeringen att ta chansen att sätta en bra modell för det livslånga lärandet.

Det är ett väldigt stort fokus på utbildningsfrågor och kompetensutvecklingsinitiativ från många aktörer idag och därför är det extra viktigt att vi balanserar detta genom att lyfta fram vikten av forskning för att behålla vår starka internationella position efter covid-19. Långsiktiga och starka forskningsprogram är avgörande för att Sverige ska vara en kunskapsnation.

Till sist: det är väldigt skoj att se de fina inspel som våra studenter har gjort, där de visar upp vårt universitet och berättar om sina erfarenheter av att vara student vid Luleå tekniska universitet. Filmerna och inslagen finns både på vår webb och på sociala medier. Vi har så otroligt duktiga och drivna studenter och det är därför roligt att de vill vara en del av vårt ansikte utåt.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Toppbild rektors blogg

Taggar