Maria Viklander
Maria Viklander

Maria Viklander

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria.Viklander@ltu.se
0920-491634
F1100 Luleå

Maria Viklander är ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarar för forskning inom det urbana vattenområdet. Hon bedriver behovsdriven, transdisciplinär forskning tillsammans med avnämnare för att utveckla hållbara urbana vattensystem utifrån pågående förändrade förutsättningar, så som urbanisering, klimatförändringar och mer begränsad tillgång till resurser. Marias huvudsakliga forskningsintresse är dagvattenkvalitet med avseende på källor till föroreningar, behandling och dagvattenhantering som inkluderar integration av dagvatten och grön infrastruktur till stadsplanering och byggande. Hon är specialist på aspekter rörande dagvattenkvalitet och -hantering i kallt klimat och med det expert på snökvalitet, snösmältning och snöhantering i urbana områden. Maria fokuserar även på kvantitativa aspekter på urban avrinning, exempelvis ytlig avledning, översvämningsrisker och anpassning av dagvattensystem och stadsbyggande så att de blir mer resilienta till ett förändrat klimat. Hon bidrar även till utveckling av forskningsområdet avloppsledningsnät.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Artikel i tidskrift

Calibration event selection for green urban drainage modelling (2019)

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Hydrology and Earth System Sciences Discussions
Konferensbidrag

Characterisation of Dissolved Metal Fractions in Urban Runoff (2019)

Lindfors. S, Österlund. H, Meyn. T, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Paper presented at : International conference: Cities, Rain & Risk
Konferensbidrag

Correcting for the impact of past coordination on the estimation of pipe cohorts survival functions (2019)

Pericault. Y, Bruaset. S, Ugarelli. R, Viklander. M, Hedström. A
Paper presented at : 9th International Conference on Sewer Processes & Networks, Aalborg Denmark, August 27-30 2019
Artikel i tidskrift

Dissolved metal adsorption capacities and fractionation in filter materials for use in stormwater bioretention facilities (2019)

Søberg. L, Winston. R, Viklander. M, Blecken. G
Water Research X, Vol. 4