Hoppa till innehållet

Akademisk ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

 

A

Adjungerad professor

Professor som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitetet. En adjungering är tidsbegränsad till maximalt sex år.

Adjunkt

Lärare som har akademisk grundexamen men inte har doktorerat (disputerat). Se vidare lektor.

Akademisk kvart

Tillämpas inte vid Luleå tekniska universitet. Som kuriosa kan vi berätta att fenomenet "akademisk kvart" innebar att om det inte uttryckligen stod exempelvis 10.00 utan enbart kl. 10 började ofta föreläsningen 15 minuter efter tidsangivelsen förr.

Alumn

Före detta student vid lärosätet. Alumni är latin och betyder lärjunge eller skyddsling, men har i sin nuvarande betydelse lånats in i svenskan från amerikansk engelska.

Amanuens

Student som jobbar deltid på en institution.

Anmälan

För att läsa kurser eller program måste blivande studenter först anmäla sig till dessa. Vilka datum och tillvägagångssätt som gäller kan man läsa om på vår hemsida.

Antagningsbesked

Efter att anmälningar har kommit in till universitet, högskolor och Universitets- och högkolerådet, UHR, sker ett första urval. På ett nationellt antagningsbesked anges om den sökande är antagen, reservplacerad eller struken. Beskedet kommer per post i juli respektive december.

 

B

Basår

Ett förberedande studieår innehållande exempelvis matematik, fysik, kemi, biologi samt teknologi. Ger behörighet motsvarande gymnasienivå till högskolestudier inom aktuella områden. Observera att basåret ger behörighet, inte gymnasiebetyg. Vid ansökan konkurrerar studenterna med sina ursprungliga gymnasiebetyg.

Behörighet

Behörigheten är den basnivå av kunskaper som krävs för olika utbildningar på alla tre nivåer. Behörighet kan nås på flera olika sätt. Det finns grundläggande och särskild behörighet. Läs mer på vår hemsida och/eller beställ vår utbildningskatalog för mer ingående information. Behörighet för utbildning på forskarnivå framgår i ämnets allmänna studieplan.

Betyg

På universitetet är den vanligaste betygsskalan underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På forskarnivå godkänd eller underkänd.

 

C

Campus

Används med betydelsen "universitetsområde". Campus är latin och betyder "öppet fält". Luleå tekniska universitet har fyra campus; i Luleå, Piteå, Kiruna och Skellefteå.

CSN

Centrala Studiestödsnämnden. Sköter alla frågor kring studiemedel.

CV

Curriculum Vitae är en utökad meritförtecking.

 

D

Distansutbildning

Att läsa på distans innebär att studenterna studerar självständigt på sin hemort och på olika sätt har kontakt med universitetet för föreläsningar, lektioner och handledning. De flesta distanskurser/-program utnyttjar modern teknik av olika slag både i den direkta undervisningen och i kontakter lärare och studiekamrater emellan. Vissa distansutbildningar har krav på inneveckor då studenterna ska vara på campus ett par dagar ett par veckor per termin.

Dekan, dekanus

Ordförande för en fakultetsnämnd.

Disputation

Avläggande av doktorsexamen, det tillfälle då doktoranden presenterar och försvarar sin doktorsavhandling.

Docent

Akademisk rang som motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter doktorsexamen.

Doktorand

Student som har antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå med målet licentiat- och/eller doktorsexamen. Synonymt med forskarstuderande.

Doktorsavhandling

Ett stort forskningsarbete som presenteras, diskuteras och godkänns (ev. underkänns) vid disputation. Avhandlingen är antingen i form av en sammanläggning av vetenskapliga artiklar som sammanfattas i en kappa eller i form av en monografi.

 

E

Examen

Vid Luleå tekniska universitet kan du avlägga en högskole-, kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. En examen är inte alltid bunden till en viss studieform. Studenterna kan välja att följa ett program eller kombinera ihop sin examen genom att läsa fristående kurser. Yrkesexamina är dock knutna till program. På forskarnivå avläggs en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

Examensarbete

Examensarbete är ett större självständigt arbete som genomförs enskilt eller i små grupper. Arbetsinsatsen motsvarar ofta tio veckors heltidsarbete. Examensarbetet redovisas i form av en uppsats. För att ta kandidatexamen krävs att studenterna gör ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i sitt huvudämne. För att ta magisterexamen med ämnesdjup krävs totalt examensarbete om 30 högskolepoäng i huvudämnet.

Examensbeskrivning

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

 

F

Fakultet

Organisatorisk och vetenskaplig del av universitet som en fakultetsnämnd ansvarar för. Vid LTU finns den filosfiska respektive tekniska fakulteten.

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnderna är förslagsställande till rektor i frågor av strategisk natur såsom strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning.

Forskarskola

En sammanhållen utbildning på forskarnivå med gemensamma kurser och väldefinierat arbetssätt och med syfte att samordna forskarkompetens från flera ämnen inom/mellan universitet och högskolor.

Förkunskapskrav

Se "Behörighet"

 

G

Gasque

Större studentfest med mat och dans.

Gästprofessor

Lärare, med anställning inom annat universitet/högskola, som uppfyller behörighetskraven för professor och som anställs på bestämd tid.

 

H

Halvfart

Normal studietakt betyder 30 högskolepoäng per termin. Läser man på halvfart tar samma kurs två terminer, studenten läser med andra ord femton högskolepoäng per termin.

Helfart

Studenten läser 30 högskolepoäng per termin, vilket är normal studietakt. Motsvarar en arbetsinsats på 40 timmar per vecka.

Helårsstudent

En student som studerar på heltid i ett år, det vill säga läser 60 högskolepoäng på ett år. Många studenter läser dock bara enstaka kurser varför antalet individer på universitetet är större än antalet helårsstudenter. Skillnaden brukar vara cirka 20 procent. Om Anna läser 15 högskolepoäng , Barbro läser 15 högskolepoäng och Anton läser 30 högskolepoäng på ett år blir de tillsammans 1 helårsstudent.

Huvudansvarig utbildningsledare (HUL)

Huvudansvarig utbildningsledare är den som ska leda institutionens kvalitetsutvecklingsarbete inom de huvudområden som institutionen ansvarar för.

Huvudämne

Det ämne studenten läser mest högskolepoäng i. För kandidatexamen krävs minst 90 högskolepoäng i ett huvudämne. För magisterexamen krävs en fördjupning i huvudämnet på 30 högskolepoäng och för masterexamen 60 högskolepoäng, utöver avlagd kandidatexamen.

Högskola

Ger eftergymnasial utbildning och akademiska grundexamina. Har inte rätt att utfärda den högsta akademiska examen (doktorsexamen). De statliga forskningsmedlen till högskolorna är inte lika stora som universitetens, men har vuxit under senare delen av 1990-talet. Under den perioden har högskolorna fått rätt till egna professurer (professorstjänster) efter prövning av Högskoleverket.

Högskoleexamen

Se "Examen".

Högskolepoäng

Universitetsstudier anges i ett poängsystem, där en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. Studier på heltid omfattar 30 högskolepoäng och pågår en termin. Samma kurs på halvfart har samma antal högskolepoäng men pågår under två terminer.

Högskoleprovet

Ett sätt att ytterligare rusta sig till universitet och högskolor kan vara genom Högskoleprovet. Det anordnas två gånger om året. Högskoleprovet kan man skriva så många gånger man vill, resultatet gäller i fem år.

 

I

Industridoktorand

Doktorand som har en anställning vid ett företag (motsvarande) och inom ramen för sin tjänst genomgår utbildning på forskarnivå.

Institution

Luleå tekniska universitet består av sex institutioner som ansvarar för den utbildning och forskning som bedrivs vid universitetet.

 

K

Kandidatexamen

Se "Examen".

Kurs

Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser. En forskarexmen ska innehålla kurser i den omfattning som är fastställd i allmän studieplan för forskarutbildningsämnet.

Kursplan

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur.

 

L

Lektor

Lärare som har doktorerat (disputerat) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En lärare kan också bli lektor utifrån yrkesskicklighet som har betydelse för ämnet.

Licentiatexamen

Omfattar minst 120 hp (två års heltidsstudier) på forskarnivå som antingen är en slutexamen eller en etappexamen på väg mot en doktorsexamen.

Läsperiod

Del av termin. Respektive termin är indelad i två läsperioder. Höstterminen består av läsperiod 1 och 2 och vårterminen omfattar läsperiod 3 och 4.

 

M

Magisterexamen

Se "Examen".

Masterexamen

Se "Examen".

Modul

se "Schemamodul"

 

N

Nolleperiod

se Studiestart.

 

O

Opposition

Offentlig, kritisk granskning av vetenskaplig text.

 

P

Praktik

Flera utbildningar innehåller en eller flera praktikperioder. Det ger en inblick inför det framtida arbetslivet och kan vara en bra kontakt när det är dags att söka arbete.

Prefekt

Chef för en institution.

Pro

Prefix som betyder vice, exempelvis prorektor och prodekan.

Professor

En person som har anställning som professor. En professor har hand om forskning och utbildning på forskarivå inom ett forskarutbildningsämne.

Professor emeritus/emerita

Pensionerad professor.

Program

Ett program är sammansatt av kurser som studenterna läser i en viss ordning. Programmen leder fram till en examen. Mot slutet av studierna kan man inom de flesta program välja mellan olika fördjupningskurser. Ofta finns möjlighet till fria val och studier utomlands.

 

R

Registrering

Studenter som antagits till en utbildning måste registrera sig. Det gör man vanligtvis den första studiedagen som då är obligatorisk. Tid och plats som gäller meddelas antagna studenter. Student som inte kan närvara måste meddela detta. Platsen går annars till en reserv.

Rektor

Högste chef för universitetet.

 

S

Schemamodul

För att underlätta planering av kursval finns ett modulschema med fasta schemapositioner. Kurser i samma schemamodul innebär schemakrockar samt tentamens krockar.

Sektioner

Sektionerna och deras arbete är en viktig del av det demokratiska arbetet inom respektive kår och är uppdelade efter utbildningsområde. Varje sektion har egna stadgar, egna förtroendevalda, valberedning och revisorer. Sektionerna har rätt att upprätta samarbeten, arrangera och engagera utifrån sin egen agenda.

Sittning

Festlig middag. Ofta finns ett tema för kvällen som avspeglar sig på både innehåll och kläder.

Studentkår

Studentkårerna arbetar på flera olika nivåer och med flera olika mål. På den nationella nivån påverkar man regeringen och riksdagen i utbildningspolitiska frågor. Vid Luleå tekniska universitet finns två studentkårer – Teknologkåren och Luleå Studentkår - som företräder sina medlemmar gentemot universitetet, kommunen och näringslivet. Studentkårerna är också en stor organisatör bakom alla de nöjen och utvecklande intressen som studenterna du kan ta del av under studietiden.

Studiemedel

Är det samlade begreppet för studielån och studiebidrag. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för frågor kring studiemedel.

Studiestart

Kallas den period som nyantagna studenter deltar i de första veckorna. Syftet är att man ska lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Alla deltar givetvis på de aktiviteter de vill och känner för.

Studievägledare

Studievägledaren kan svara på frågor kring utbud och val av kurser och program. De kan också svara på frågor om ansökning och vilka krav som ställs, registrering och antagning till studier, studiemedel, studieteknik, examen och andra praktiska frågor.

 

T

Tentamen

Tentamen eller "tenta" är en formell prövning av de kunskaper en student inhämtat på en kurs. Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig.

Termin

Liksom annan skolverksamhet är läsåret uppdelat i två terminer. På hösten börjar studierna på grund och avancerad nivå ofta mot slutet av augusti och fortsätter till omkring den 20 januari. Vårterminen tar då direkt vid och pågår vanligtvis till början av juni. Observera att uppgifterna är ungefärliga och att avvikelser förekommer.

 

U

Universitet

Högskola med generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Tillsynsmyndighet för landets universitet och högskolor. Kvalitetsutvärderar högre utbildning samt prövar examenstillstånd. Ansvarar även för statitsik och uppföljningar. Leds av universitetskanslern, som också är myndighetschef.

Universitets- och högskolerådet, UHR

Hit skickas ansökan till de flesta av landets utbildningsprogram.

Uppsats

Se "Examensarbete".

Urval

När antalet sökande till en utbildning är större än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras. På de flesta utbildningsprogram tillämpas betygsurval och provurval. Till många kurser är antalet utbildningsplatser begränsat. Olika urvalskriterier tillämpas beroende på vad det är för typ av kurs. I vår utbildningskatalog finns mer information. Vid antagning till utbildning på forskarnivå gäller de urvalskriterier som är fastställda i forskarutbildningsämnets allmänna studieplan.

Utbildningskoordinator (UK)

Verkar på uppdrag av fakultetsnämnd och har som uppgift att bidra till långsiktig utveckling inom ett utbildningsområde. Ett utbildningsområde omfattar ett flertal program.

Utbildningsledare (UL)

Leder arbetet med utveckling av program och arenor som har sin akademiska hemvist vid institutionen.

Utbildningsråd (UR)

Plattform för samverkan kring universitetets framtida utbildningsutbud med branschorgan, företag, myndigheter vilka har anknytning till utbildningsområdet.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen anges kurskrav för examen samt beskrivning av hur ett program är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och läsordning för ingående kurser.

 

Ä

Ämne

Egen benämning för ett avgränsat kunskapsområde.