Hoppa till innehållet
Foto: Thom Reijnders
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning och utbildning om samefrågor

Publicerad: 5 februari 2021

Vid Luleå tekniska universitet pågår flera forskningsprojekt som särskilt fokuserar på samiska perspektiv och förhållanden bland annat inom till exempel ämnena historia, omvårdnad, svenska med didaktisk inriktning industriell design, omvårdnad, pedagogik och rättsvetenskap.

På Luleå tekniska universitet pågår flera intressanta forskningsprojekt som specifikt lyfter fram samiska perspektiv och förhållanden och som har uttalade ambitioner att bidra till det samiska samhällets bästa.

Här finns några av dem men vi vet att det finns fler och fyller på allt eftersom, så listan är långt ifrån fullständig och kommer att systematiseras. Nedan finns också kontaktpersoner för de olika forskningsprojekten i listan:

Forskningsprojekt

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC) (Norges forskningsråd)
Syftet är att föreslå förbättringar i det rättsliga ramverket som gäller förhållandet mellan å ena sidan traditionella samiska/urfolks näringar (såsom renskötsel, jakt och fiske), och å andra sidan industriell verksamhet, särskilt gruvnäringen. En jämförelse sker mellan norsk/svensk rätt och rätten i BC, Kanada. Syftet är vidare att analysera innehållet och omfattningen av samiska sedvanor och rättsuppfattningar, särskilt sådana som kan verka tillsammans med de traditionella norska/svenska rättskällorna, i enlighet med ILO-konventionen 169.

Pandemi i norr: Resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbotten

What’s in a Social License to Mine? Indigenous, industry, and government best practices for social innovation (Vinnova)
Syftet är att skapa instrument för att bättre kunna hantera markkonflikter där mineralutvinning planeras, mot bakgrund i jämförelser och goda lösningar från Kanada. Samarbete sker med urfolksgrupper, industri och stat.

Nätverksprojekt ”Deconstructing structural inequality: Gender equality in reindeer herding communities” (Arktiska rådet)
Syftar till att få kunskap om ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor i renskötseln i Finland, Sverige och Norge – särskilt där de nationella reglerna bidrar eller skapar dessa problem. Samarbete sker med kvinnliga renskötare från de tre länderna.

RenResurs
Färdigställer ett pedagogiskt och nyskapande kurspaket för renslakt med strukturerad kvalitetsvalidering för små och medelstora företag.

Visual and Literary Depictions of National Minorities in the European Arctic (Svenska med didagtisk inriktning)
Ett bokkapitel i samverkan med som fokuserar på hur samiska musiker från Finland, Norge och Sverige ger röst åt och främjar "det samiska" genom sina musikvideor, postade på YouTube. Vi analyserar såväl själva musikvideor som textkommentarerna intermediala i dessa kulturella och lingvistiska representationer.

NomaTrack and the LoRa DTN protocol
Handlar om beslutsstöd och säkerhet för renskötare. NomaTrack har utvecklats av Dálvvadis ek. för. och kombinerar LoRa ‐ DTN med specialutvecklade enheter för kommunikation i fält. 

Fördjupad förmedling av Gammelstad kyrkstad som kulturarv
I det här projektet berörs samerna på olika sätt i skrifterna "Möten mellan olika folk" (2019) och "Klädmodets variationer i helg och vardag" (2020)

Urfolks rättigheter och naturvårdsskydd i Fennoskandinavien samarbete med Luleå tekniska universitet,statsvetenskap (Umeå) och rättsvetenskap (Tromsö)

Gammal och ny teknik tillsammans
Samverkan med Sápmi Innovation AB för att innovativt kombinera särskilt kvinnors traditionella tekniska kunskaper med moderna metoder och vetenskaplig kompetens.

Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi: Antaganden och handlingar, visioner och beslut FORMAS

Utbildningar

Vid Luleå tekniska universitet erbjuder vi en 7,5 poängs kurs inom nationella minoriteter i norra Sverige, inom juridiska, historiska, språkliga, didaktiska och kulturella perspektiv på de samiska, tornedalska och sverigefinska minoriteterna i norra Sverige.

I samerätt finns en kurs på 7,5 högskolepoäng som tar upp juridiska frågor som berör samerna som urfolk och minoritet i Sverige. Grundkursen vänder sig till studenter och yrkesverksamma som vill veta mer om samiska rätighetsfrågor och särskilt de som kommer i kontakt med frågorna på myndigheter, kommuner, organisationer och företag.

Inom ramen för lärarprogrammet läggs mycket fokus på hur urfolket och de nationella minoriteterna har behandlats inom det svenska utbildningsväsendet - både vad gäller utbildningsmöjligheter och rätten till språk. Här tas försvenskningsprocessen upp och hur syn på minoritetsspråk har förändrats över tid och skolans roll i samhället. Inom ämneslärarprogrammet med inriktning historia löper samers och de nationella minoriteternas historia som en röd tråd. Och hur majoritetssamhället behandlat dessa grupper. Studenterna ska efter avslutad kurs kunna beskriva olika slags kriterier för vad som konstituerar minoriteter. De skall också kunna urskilja olika slags förhållningssätt mellan majoriteter och minoriteter i olika historiska skeden. Fokus ligger på nationella minoriteter i Sverige i ett historiskt perspektiv men paralleller dras även till urfolk och minoriteter i andra delar av världen.

Utöver detta ges även kurs på mastersnivå i samarbete med flera andra universitet.

Kontakt

Christina Allard

Allard, Christina - Biträdande professor

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491379
Dag Avango

Avango, Dag - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491573
Lars Elenius

Elenius, Lars - Professor emeritus

Organisation: Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491259
Lena Manderstedt

Manderstedt, Lena - Biträdande professor, Excellent lärare

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491962
Annbritt Palo

Palo, Annbritt - Biträdande professor, Utbildningsledare ämneslärarprogrammet och KPU, fristående kurser språk

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492513
Curt Persson

Persson, Curt - Biträdande universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Josefin Rönnbäck

Rönnbäck, Josefin - Universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491406
Maria Uden

Uden, Maria - Professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493023
May-Britt Öhman

Öhman, May-Britt - Gäst biträdande professor, Gästforskare

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491946