Hoppa till innehållet
Kretskort

Forsknings- och innovationsområden

Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet.

Genrebild
Creaternity

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

SUN
SUN

SUN tar fasta på att Sveriges, och länets, tillgångar på naturresurser i form av malm, skog och vatten är av central betydelse för att förverkliga den samhällsomvandling som krävs för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Attraktivt samhällsbyggande
Attraktivt samhälls-byggande

Attraktivt samhällsbyggande stärker hållbara och attraktivt byggda livsmiljöer i kallt klimat genom utmaningsdriven forskning och utveckling av innovativa och holistiska system och artefakter

Effektiv innovation och organisation
Effektiv innovation och organisation

Effektiv innovation och organisation är ett mångvetenskapligt och institutionsövergripande forum för kunskapsutveckling som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle via effektivt och kreativt nyskapande och hållbara organisationer.

Framtidens gruvor
Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Förnybar energi
Förnybar energi

Förnybar energi utvecklar möjliggörandet av ett samhälle som använder naturens ändliga resurser på ett hållbart sätt, vilket möjliggör ett hälsosamt och vitalt liv för nuvarande och kommande generationer

Gränsöverskridande konst
Gränsöverskridande konst och teknik

Gränsöverskridande konst och teknik utforskar kombinationen konst och teknik och de möjligheter denna kombination ger. Att producera nyskapande konstupplevelser står i fokus för forskningen, liksom design av upplevelser, produkter och konstruktioner.

Hållbara transporter
Hållbara transporter

Hållbara transporter omfattar forskning och innovation för attraktiva, kostnadseffektiva och hållbara fraktlösningar anpassade efter samhällets behov.

Intelligenta industriella processer
Intelligenta industriella processer

Luleå tekniska universitet etablerar sig allt mer som en viktig aktör på den europeiska arenan inom området intelligenta industriella produktionsprocesser.

Möjliggörande ikt
Möjliggörande IKT

Möjliggörande IKT stimulerar forskning och innovation som utvecklar sammanhangsberoende teknik i kombination med multimodal interaktion.

Smarta maskiner och material
Smarta maskiner och material

Smarta maskiner och material inbegriper flera kompetensområden såsom modellering, simulering, sensorer och applikationer inom SM2 vilket gör Luleå tekniska universitet till en naturlig partner för universitet och företag över hela världen.

Lärande toppbild
Lärande

Luleå tekniska universitet gör under 2018 en strategisk kraftsamling kring forskning inom området Lärande. Den övergripande målsättningen är att ta fram en vision och målbild för området Lärande – att definiera vad universitetet ska samlas runt, lyfta fram och profilera.

Hälsa
Hälsa

Åren 2018–2019 genomfördes en strategisk satsning för att stärka forskningen inom området Hälsa vid Luleå tekniska universitet. Målet var att öka klustring, positionering, synlighet och externfinansiering. Satsningen fortsätter även 2020, via finansiering från institutionen för hälsovetenskap.

Forsknings- och innovationsområde rymd
Rymd

Rymden är ett strategiskt viktigt forskningsområde vid Luleå tekniska universitet. Vi söker efter liv på Mars, bygger minisatelliter och utvecklar rymdteknik som även gör nytta på jorden.

På gång inom områdena