Mari Runardotter, doktorand

Digitala filer om 25 år – vem tar ansvar

Publicerad: 8 juni 2009

(20090608) Personal inom myndigheter och andra organisationer är en nyckelfaktor för att bevara digital information till framtiden. Ansvaret för digitalt bevarande är en annan viktig faktor slår doktoranden Mari Runardotter vid Luleå tekniska
universitet fast i en doktorsavhandling.

Det skapas idag, med hjälp av datorer, oerhörda mängder information i form av dokument, foton, musikinspelningar etc. Men frågan är hur till exempel foton som finns i en dator kan ses om, säg 25 år. Digitalt skapade objekt fungerar också dåligt som original, sett i traditionell betydelse.

Långsiktigt digitalt bevarande är en viktig fråga anser Mari Runardotter, eftersom myndigheter enligt lag är skyldiga att bevara allmänna handlingar. Både nationellt och internationellt pågår forskning om hur bevarandet ska gå till tekniskt sett. Men när det gäller ansvar och hur man organiserar det digitala bevarandet kan ny forskning tillföra nyttig kunskap.

Mari Runardotters forskning visar bland annat hur viktigt det är att organisationer planerar och organiserar så att samspelet mellan personal, informationsteknologi och organisation fungerar.

- Oftast faller det digitala bevarandet på arkivarier och de har inte alltid den tekniska kunskap som krävs för att hantera digitalt material. Det betyder att IT – personal blir involverad och då uppstår svårigheter, eftersom de har olika utgångspunkter och referensramar för sin syn på digitalt bevarande, säger hon

Hon pekar även på att det övergripande ansvaret är oklart och tycker att det är ledningen som ska bära det strategiska ansvaret för digitalt bevarande. Teknisk anpassning som underlättar digitalt bevarande är en annan del som hon betonar.