Foto: Nicke Johansson

Färre institutioner ska ge bättre balans mellan utbildning och forskning

Publicerad: 22 oktober 2009

Arbetet med den nya institutionsindelningen på LTU fortsätter. Nuvarande tretton institutioner ska i framtiden bli mellan fem och sju. Målet är bland annat att få bättre balans mellan utbildning och forskning på de olika institutionerna.

Det är ingen lång tid rektor Johan Sterte med ledningsråd har på sig. Redan i december ska ett förslag till institutionsindelning vara färdigt och beslut fattas av LTUs styrelse i februari.
- Principerna för arbetet är fastställda av styrelsen sedan tidigare. Inriktningen är fem till sju institutioner med forskningsämne som grund och mycket av det förberedande arbetet är redan gjort, säger Johan Sterte.

Det han syftar till är det arbete som den föregående arbetsgruppen redan lagt ner på institutionsöversynen. Ursprungligen var målsättningen att en ny organisation skulle gälla från den 1 januari 2010 men den dåvarande arbetsgruppen ansåg efter tre månaders arbete att tiden var för kort för att hinna kommunicera och förankra en så pass omfattande organisationsförändring. 

Rektor har tillsammans med ledningsrådet fått styrelsens uppdrag att leda det fortsatta arbetet. Den 21 oktober informerades prefekterna om läget och den 26 oktober är alla ämnesföreträdare inbjudna till ett möte.
- Tanken är att det ska bli en konkret diskussion om institutionernas sammansättning, säger Johan Sterte.

Beslut om ny institutionsindelning fattas av styrelsen den 16 februari och innan dess ska förslaget ut på remiss. Redan nu finns två alternativa datum för när förändringen ska träda i kraft; den 1 september 2010 eller 1 januari 2011.
- Vi har skäl att titta på för och nackdelar med de olika alternativen, konstaterar Johan Sterte.

Själva implementeringen av den nya organisationen tror han kommer att gå relativt smärtfritt.
- Men det förutsätter att beslutet om indelningen är väl förankrat och att frågan känns färdigdiskuterad, konstaterar han.

En kommunikationsplan är upprättad för att skapa förankring och förståelse för förändringarna internt och externt. Förutom balans mellan utbildning och forskning på institutionerna är målet med den nya institutionsindelningen att ge en ökad fokusering och profilering samt en större kraftsamling och minskad sårbarhet.