Jämställt på Luleå tekniska universitet

Publicerad: 23 mars 2009

(20090323) Fördelningen mellan manliga och kvinnliga studenter på Luleå tekniska universitet är en av de jämnaste i Europa. Det överenstämmer väl med LTU’ s mål om en jämn könsfördelning.

Det är en något högre andel kvinnor än män i genomsnitt som studerar på Luleå tekniska universitet. Enligt statistik hämtad ur LTU’ s årsredovisning över nybörjare vid universitetet 2008, så var andelen kvinnor drygt 50 % och andelen män drygt 49 %.

Ser man på olika nivåer så fördelar sig andelen män och kvinnor lite olika. På grundnivå var det 55 % kvinnor och 45 % män. På avancerad nivå, som representerar den minsta andelen studenter, var det 42 % kvinnor och 58 % män. Det område där flest studerar, inom program och arenor, var andelen kvinnor 54 % och andelen män 46 %.

En annan bild som speglar könsfördelningen bland studenter vid Luleå tekniska universitet är vilka som utexaminerats. Enligt statistik hämtad från LTU’ s alumnregister från 2004 till 2009, dvs de senaste 5 åren, så har 4068 kvinnor och 3043 män utexaminerats vid Luleå tekniska universitet. Statistiken talar sitt tydliga språk.

Sett ur ett nationellt perspektiv står sig LTU väl avseende jämn könsfördelning. Enligt tillgänglig statistik från Högskoleverket som avser helårsstudenter budgetåret 2007 var genomsnittet för andelen kvinnor respektive män 58 % respektive 41 % jämfört med Luleå tekniska universitet där motsvarande är drygt 51 % kvinnor och nästan 49 % män, helt enligt LTU’ s jämställdhetsmål.

Jämför man LTU med andra tekniska universitet så ser man tydliga skillnader. Medan LTU, som visat, har en jämn könsfördelning så har t ex KTH drygt 27 % kvinnor och ca 70 % män, liksom att Chalmers tekniska högskola har drygt 25 % kvinnor och drygt 74 % män.