Norrbottnisk satsning på kriskompetens

Publicerad: 29 december 2008

Från och med nyår startar Luleå tekniska universitet ett regionalt kriskompetenscentrum som placerar människan och hennes behov vid en krishändelse i centrum.

– Vi sätter Norrbotten på krisberedskapskartan genom ett nära samarbete mellan universitetet och det omgivande samhället, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

 Satsningen sker i nära samverkan med Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet Norrbotten och länsstyrelsen i Norrbottens län och har som målsättning att sätta människan och hennes behov i centrum.

– Alltför ofta är det tekniken eller de olika myndigheternas egna system som styr insatserna vid en kris, säger professor Milan Veljkovic, biträdande projektledare för Nordic Safety and Security.

Verksamheten är en del av EU-projektet Nordic Safety and Security – NSS – som drivs av universiteten i Luleå och Umeå. Två personer sysselsätts vid kriskompetenscentrum, som lokaliseras till Skapa i Sävast. Arbetet sker i nära samverkan med övriga aktiviteter inom NSS-projektet.  Projektet är treårigt och finansieras genom strukturfondsmedel och regionala tillväxtmedel.

Kriskompetenscentrum ska säkerställa och utveckla kompetens inom krisberedskapsområdet och skapa förutsättningar för tillväxt i regionen genom att stimulera denna marknad. Fokus ligger på att ge stöd till offentlig sektor och basindustrin genom att tillhandahålla tjänster för utbildning och övning, men även olika typer av tekniska tjänster.

– Nu blir det enklare för bland annat kommuner och statliga myndigheter att planera och genomföra utbildningar och övningar, säger Milan Veljkovic. Samtidigt får företagen möjlighet att marknadsföra sig och samverka på ett kraftfullt sätt för att kunna ta större uppdrag, både nationellt och internationellt.

Invigningen av kriskompetenscentrumet är planerad till den 3 mars 2009 på Skapa.

Då talar bland annat Helena Lindberg, som är generaldirektör för den nya nationella myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB ersätter Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. Invigningen sänds per videokonferens ut till vårdcentralerna i länets alla kommuner.

– Vi vill verka i hela länet, säger Milan Veljkovic.

Ett delprojekt vid kriskompetenscentrum drivs av Kalix kommun och syftar till bättre omhändertagande av drabbade vid en stor olycka.

Upplysningar: Professor Milan Veljkovic, 070-608 47 31, milan.veljkovic@ltu.se