Copyright Saab AB

Ny forskning sänker underhållskostnader för JAS Gripen

Publicerad: 5 oktober 2009

Forskare från Luleå tekniska universitet utvecklar tillsammans med Saab Aerotech ny IT- infrastruktur som ska minska kostnaderna för underhåll av nästa generation JAS 39 Gripen. Bakom utvecklingsprojektet ligger flygindustrins pågående förändring av affärsmodell där man i stället för att bara leverera flygplan säljer flygtimmar och tillgänglighet.

- När Saab ökar fokus på att sälja helhetslösningar och funktionsåtaganden där underhållskostnader är en affärskritisk del, krävs en anpassning av teknik och utvecklingsmetoder, säger Olov Candell, teknikutvecklingsansvarig vid Technical Operations på Saab Aerotech och industridoktorand vid Avdelningen för drift och underhåll. Forskargruppen i Luleå har den bredd som vi efterfrågar och är unika på kombinationen IT och underhåll.

För ett år sedan tecknade Saab ett avtal med Försvarets Materielverk där Saab, som huvudleverantör, tar över ansvaret för drift och underhåll av försvarets samtliga SK60-skolflygplan och att hålla dessa i flygdugligt skick. Avtalet innebär att Saab, i stället för flygplan nu säljer flygtimmar och tillgänglighet till försvarsmakten. Detta medför ökade krav på Saab och Saabs kunder att tillhandahålla relevant drifts- och underhållsinformation on-line för att bättre kunna styra underhållsprocessen.

Utvecklingsprojektet med Luleå tekniska universitet har som mål att förbättra kontrollen över flygplanens tillgänglighet och underhållskostnader ytterligare och att minska de affärsrisker som är kopplade till övertagandet av underhållet av flygplanen. Tillsammans med forskarna vill Saab förbättra den befintliga infrastrukturen för data- och informationsutbyte mellan operatörer och leverantörer.

- Infrastrukturen måste klara att leverera underhållsrelaterade IT-tjänster för datautbyte on-line. Konkret handlar det om att förse aktörerna med information t ex om flygplanets hälsotillstånd, behov av reservdelar, återstående livslängd på olika systemenheter och underhållsbehov, säger forskaren Ramin Karim som leder utvecklingsprojektet. Tjänsterna ska dessutom anpassas till många olika aktörers krav på information och bidra till att effektivisera beslutsprocessen hos alla som är involverade i underhållet av JAS 39 Gripen. Att informationen är situationsanpassad och finns tillgänglig i realtid, är extra viktigt för komplexa tekniska system som jaktflygplan som opererar under extrema förhållanden.

JAS 39 Gripen är  redan idag försett med ett integrerat system av datorer och sensorer som kontinuerligt samlar in stora mängder data under flygning vilket gör möjligheterna att utöka tillgången på relevant data mycket goda. Det handlar om data som snabbt, enkelt och i valda delar ska göras tillgänglig för uppföljning och analys hos operatören och en mängd andra intressenter, t ex leverantörer och underleverantörer.

Projektet eMaintenance - infrastruktur för förbättrad informationslogistik har en budget på 8,5 Mkr och finansieras av VINNOVAS nationella flygforskningsprogram och Saab Aerotech.

Upplysningar: Ramin Karim, PhD, Luleå tekniska universitet, 070 – 523 99 99 eller Olov Candell, Saab Aerotech, 073 – 418 17 39.

Forskargruppen vid Luleå tekniska universitet kombinerar traditionella underhållsmetoder med informations -och kommunikationsteknologi i syfte att utforma nya innovativa underhållslösningar som skapar värde i kundens processer. Forskningsområdet kallas eMaintenance och ett viktigt mål är att möjliggöra utvecklingen av effektiva lösningar för informationslogistik relaterad till underhållsprocessen inom t ex flygindustri, processindustri och tillverkningsindustri, genom att öka användningen av informations- och kommunikationsteknologi.