Nytt centrum för effektivt träbyggande stöds av VINNOVA

Publicerad: 16 november 2006

Ett nytt tvärvetenskapligt program som koordineras av Luleå tekniska universitet har beviljats ekonomiskt stöd av Vinnova. Kompetensplattformen Lean Wood Engineering är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Linköpings tekniska högskola och Lunds tekniska högskola och tolv olika företag. Programmet omfattar 54 miljoner kronor med 16 doktorander.

Kompetensplattformen har beviljats stöd under tre år, Vinnova satsar totalt 18 miljoner kronor, de tre universiteten lika mycket, liksom de tolv företagen tillsammans. Plattformen får således en budget på 54 miljoner kronor de tre första åren, vilket bland annat räcker till sju industridoktorander och nio institutionsdoktorander. De involverade företagen består av träbyggleverantörer, byggföretag, sågverksföretag, byggkonsultföretag, fastighetsbolag, snickerier och möbelföretag. Industrimålen med Lean Wood Engineering är att skapa produkter och verkställa ett resurssnålt och kundorienterat värdeflöde för ett industriellt träbyggande, sågverksindustrins vidareförädling samt integrerade möbler och snickerier. Toyotas metoder för resurssnål tillverkning och kvalitetsförbättringar inom bilindustrin är välkända men vilka följder kan Lean få för bygg- och träindustrin?

I botten ligger byggindustrins behov av effektivare och billigare produkter, sågverkens och trävaruleverantörernas behov att i större utsträckning än i dag produktifiera sin verksamhet. Motiven för de tre högskolorna att driva plattformen är dels att verksamheten ger en god forskningsbas för planerade utbildningsprogram inom industriellt byggande men också att det skapar interdisciplinära nätverk som utvecklar forskningsmiljöerna.
Motiven för företagen handlar bland annat om kopplingen till de tre universiteten, som ju har olika profiler och specialiteter och, som när de arbetar tillsammans, gör det lättare för företagare att få stöd i sitt problemlösande. (forts sid 2)
-Men även för de företag som traditionellt sett inte arbetar med forskning är attraktionen just den tvärvetenskapliga kopplingen mellan affärer och teknik. Dessutom är ju problemställningarna initierade av företagen medan vi på universiteten ska lämna förslag på lösningar, säger Lars Stehn, professor i träbyggnad och programdirektör för den nya kompetensplattformen.

För Luleå tekniska universitets del innebär den nya kompetensplattformen även en ny centrumbildning som också den får namnet Lean Wood Engineering och rent organisatoriskt kommer att sortera under Institutionen för samhällsbyggnad. Dessutom innebär plattform ytterligare en förstärkning av LTU:s träprofil, där just institutionerna för Samhällsbyggnad och LTU Skellefteå är två viktiga hörnstenar.

Målet är att Lean Wood Engineering om tio år ska vara en ledande forsknings- och utvecklingsmiljö inom industriellt träbyggande och industriell trämanufaktur, inklusive möbler och interiörer i Europa. Ungefär hälften av forskningen kommer att koncentreras till industriellt byggande i trä, 35 procent kommer att fokusera på sågverksindustrins förädling och resterande 15 procent kommer att fasta på möbel- och inredningsindustrins utveckling mot hela interiörer.

- Även om plattformen totalt kommer att sysselsätta 16 doktorander handlar det inte om 16 olika projekt, utan kanske om åtta. Två eller tre doktorander kommer att knytas till samma problemställning för att få fram ett så tvärvetenskapligt och brett förslag till lösning som möjligt, det handlar om affärsdriven teknik och produktutveckling inom träbyggandet, träindustrin och interiöra lösningar säger Lars Stehn.

Medverkande företag är träbyggarna/leverantörerna Flexator, Lindbäcks Bygg, Moelven Byggmodul och Norvag Byggsystem; limträleverantören Moelven Töreboda; byggentreprenadföretaget NCC; sågverksföretagen SCA Timber och Setra; byggkonsultföretaget Tyréns; fastighetsbolaget Vasakronan; IUC Sydpoolen samt Träriket, ett nätverk av snickerier och möbelföretag.

Upplysningar: Professor Lars Stehn, tel. 0920-49 19 76, 070-326 29 86, lars.stehn@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se eller VINNOVAS kontaktperson Eva Esping, tel 08-473 31 53, eva.esping@vinnova.se.