Receptarieexamen ifrågasätts

Publicerad: 21 mars 2007

Högskoleverket ifrågasätter examensrätten för receptarieprogrammet vid Luleå tekniska universitet – detta på grund av otillräcklig lärarkapacitet och lärarkompetens samt på grund av brister i vetenskaplighet och yrkesrelevans.
LTU har nu att inom ett år redovisa vilka åtgärder man vidtagit och först därefter fattar Högskolevekert sitt definitiva beslut.
- Detta kräver att vi reagerar med full kraft och omedelbart, kommenterar rektor Pia Sandvik Wiklund.

Luleå tekniska universitet fick rätt att utfärda receptarieexamen i november 2003. Bland förutsättningarna för den beviljade examensrätten fanns den pågående tillsättningen av en heltids lektorstjänst i farmaci och en halvtids adjunktstjänst i farmaci samt det faktum att LTU hade för avsikt att knyta till sig en professor på 20 procent under två år.

Samtidigt betonade Högskoleverket i sitt beslut behovet av en långsiktig strategi för att säkra lärarkompetensen, att mer internt arbete borde läggas ned på apotekspraktiken och att referensgruppen med ansvar för kvalitetskontroll borde förstärkas med minst en extern granskare.

De första studenterna antogs till utbildningen hösten 2002. Utbildningen prövades för examensrätt som en normal campusutbildning och de två första åren distribuerades programmet också så. För att främja rekryteringen ges dock utbildningen som distansutbildning från och med hösten 2004.

Att utbildningen över huvud taget startade berodde på att det fanns och finns stort behov att ersätta de norrbottniska receptarier som går i pension de kommande åren. Apoteket AB vet av erfarenhet att det är svårt att rekrytera receptarier till Norrbotten från andra delar av landet och lösningen blev en utbildning på plats i Luleå.

Högskoleverkets bedömargrupp konstaterar nu att den farmaceutiska kompetensen bland lärarna totalt sett är mycket låg, att kompetens i farmakologi och samhällsfarmaci saknas, liksom tillsvidareanställda disputerade farmaceuter. Även om Apoteket AB ger bra stöd under studenternas examensarbeten konstaterar Högskoleverket att berörd institution måste förlita sig på inhyrd kompetens för att kunna genomföra undervisningen  - något som enligt Högskoleverket innebär att organisationen är instabil och utbildningen sårbar.

Många kurser saknar det farmaceutiska fokus som krävs för utbildningen och organisationen kring distansutbildningen är otydlig och stöttar inte studenterna i tillräckligt hög grad. Bedömargruppen anser vidare att de låga antagningskraven och den sparsamma lärarkontakten gör det orealistiskt att få till stånd både hög kvalitet och hög genomströmning.

Den sammanfattande bedömningen blir alltså att LTU:s receptarieutbildning inte har tillräckligt hög kvalitet och vill universitetet behålla sin examensrätt krävs ett antal åtgärder. Bland dessa finns bland annat att anställa fler disputerade lärare med farmaceutisk kompetens, att förtydliga organisationen kring distansutbildningen, att öka stödet till studenterna och att förändra organisationen kring examensarbetena. Dessutom anser bedömargruppen att LTU bör överväga att lägga in en kort praktikperiod tidigt i utbildningen och klargöra om syftet är att utbilda receptarier för apoteksvärlden eller för annan verksamhet.

- Detta kräver givetvis omedelbara, kraftfulla och tydliga åtgärder. Vi befinner oss på en konkurrensutsatt marknad och det är oerhört viktigt att vi omedelbart genomför en noggrann analys för att kunna ta ställning till nödvändiga åtgärder. Kvaliteten är oerhört viktig, håller vi inte den måste vi agera, säger rektor Pia Sandvik Wiklund i en kommentar.

- Först och främst måste vi givetvis garantera att de studenter vi har inne i utbildning får en god utbildningskvalitet, men det krävs också andra åtgärder och överväganden. Bland dessa överväganden finns självfallet en eventuell nedläggning av utbildningen, alternativt att återföra den till campus.

Upplysningar: Rektor Pia Sandvik Wiklund, tel. 070-626 12 93 eller universitetets pressansvariga,  Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se