Tufft år väntar kårerna

Publicerad: 14 augusti 2009

Studentkårerna har ett tufft år framför sig. Regeringens beslut att avskaffa kårobligatoriet från 1 juli 2010 innebär helt nya förutsättningar för att bedriva kårarbete. Kristofer Nygren och Johan Nilsson vid Teknologkåren och Luleå Studentkår ser som sin främsta uppgift att arbeta för att visa studenterna vad kårerna gör för dem och för att få tillräckligt många studenter att välja ett medlemskap i kåren.

Att behålla en tillräckligt stor medlemsbas är avgörande för att behålla legitimiteten för kårerna att finnas kvar. För de båda kårordförandena Kristofer Nygren och Johan Nilsson är det viktigt att visa att kårerna verkligen representerar studenterna.

Kårernas viktigaste arbetsuppgift  - att bevaka kvaliteten på utbildningen och att säkra studenternas möjlighet att påverka beslut som rör dem och deras utbildning -  kommer även i fortsättningen att delvis finansieras av staten. Trots det innebär naturligtvis en eventuell minskning av betalande kårmedlemmar ett stort hot mot kårernas verksamhet.

Sociala aktiviteter, fester och arrangemang för studenter, arbetsmarknadsdagarna för Luleå Studentkårs studenter, de sk Cesardagarna samt stöd och hjälp till studenter i olika frågor, är verksamheter som kan komma att påverkas om kårens intäkter sjunker.

Men någon snabb nedrustning av kårerna tro inte Kristosfer Nygren och Johan Nilsson på. Som nytillträdda kårordförande vill de i stället fokusera på att tydliggöra för studenterna nyttan av att vara medlem i kåren.

Kårordförandena är självkritiska när det gäller den nära kontakten med medlemmarna som de enas om borde ha varit mera omfattande och som man nu vill satsa hårt på att utveckla.

- Bättre kommunikation med studenterna, t ex via sektioner och programråd, där vi  visar vad kårerna gör för studenterna idag och vad som riskerar att försvinna om verksamheten krymper, är viktigast just nu, säger Kristoffer Nygren. För att locka medlemmar måste vi också kunna erbjuda nya attraktiva tjänster som ger den som väljer att betala kåravgift ett mervärde jämfört med den som inte är medlem. Det skulle exempelvis kunna innebära att medlemmar har rabatterat pris på STUK eller liknande.  

Johan Nilsson i Luleå Studentkår är i grunden positiv till att kårobligatoriet avskaffas.

-   Nu måste vi bevisa att vi verkligen behövs, det ska vara en självklarhet att vara medlem i kåren, säger han. Just nu ser vi över alla våra kostnader som löne- och lokalkostnader och kostnader för medlemskap i Sveriges förenade studentkårer. Vi jobbar också för att öka samarbetet med kommunen och näringslivet.

Ett differentierat kårmedlemskap, kan eventuellt vara ett sätt att få studenterna att vilja betala för ett medlemskap i kåren.

Närmare samarbete med sektionerna, som är kårerna förlängda arm ut till studenterna, kan också hjälpa till i marknadsföringsarbetet. Ytterligare ett alternativ är att öka kårstyrelsens direktkontakter med sektionernas programråd. T ex vill man arbeta mera med att stötta programråden i hur man agerar gentemot universitetet i viktiga utbildningsfrågor.

-  Som jag ser det är det sektionerna är som är kåren. De är de som är närmast medlemmarna. Idag finns ett glapp mellan kårstyrelsen och sektionerna som jag vill överbrygga genom att stötta dem mera. Genom att visa att alla vi som arbetar med kårverksamhet arbetar för samma sak blir det också tydligare vad kårerna uträttar, säger Kristofer Nygren.

Att studentkårerna nu spelat ut sin roll som en viktig del i livet under studietiden tror Kristofer Nygren och Johan Nilsson inte på.

-   Kårernas arbete med nolleperioden, examenshögtiderna, LARV och många sociala aktiviter kommer troligtvis att fortsätta även efter 2010, även om inkomsterna varierar från år till år. Och STUK finns kvar så länge som studenterna kommer till deras arrangemang, säger Kristofer Nygren.

Johan Nilsson instämmer och beskriver målande det närmaste årets kårarbete:

-  Det är väldigt mycket som vi ska ta itu med i år, men förändringarna innebär även många nya möjligheter. Det är som att mötas av ett berg som ska skulpteras. Mycket av berget ska bort. Det som blir kvar ska bli bra för LTU:s studenter.