"... världens skridskotystnad före Bach"

Publicerad: 28 november 2008

Varför ger man en doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning en sådan titel?
- För att väcka frågor förstås, och gärna sådana som inte har några säkra svar, säger Lena Weman Ericsson.
Och avsaknaden av så kallat ”säkra svar” och forskningsresultat genomsyrar faktiskt hela den nu aktuella avhandlingen – helt enkelt eftersom en konstnärlig process, ett framförande av musik, aldrig kan generera sanningar. I stället vill Lena Weman Ericsson med sin titel förmedla den känsla av tomhet hon förmodligen skulle känna om hon inte hade Bachs musik att spela eller lyssna till.
- Ljudet av skridskoskär mot sjöis en stilla vinterdag är visserligen en stor njutning, men i jämförelse med Bachs musik är den ingenting.

Varför spelar man på en omodern tvärflöjt i trä? De moderna instrumenten måste väl ändå vara bättre? Är det egentligen viktigt för ett framförande av musik från exempelvis 1700-talet, som musik av J S Bach, att bry sig om hur de gjorde på den tiden? Räcker det inte med att spela rätt toner? Spela det som står i notbladet?

Detta är exempel på frågor en musiker som ägnar sig åt historiskt informerad uppförandepraxis kan möta. Att ha som avsikt att framföra musiken historiskt informerat kan förenklat beskrivas som att använda sig av instrument som var aktuella när musiken skrevs och att försöka musicera utfrån den tidens praxis.

- Jag är musiker till min professionella identitet och det är utifrån mitt musikerskap – till största delen fokuserat kring just historiskt informerad uppförandepraxis – som jag har arbetat inom ramen för min avhandling. I den har jag studerat och resonerat kring vilka krav som ställs på ett framförande av ett musikverk för att det ska kunna sägas vara ett historiskt informerat framförande. Detta har jag framför allt gjort ur ett musikfilosofiskt perspektiv, säger Lena Weman Ericsson som disputerar den 5 december.

De teoretiska resonemangen har Lena Weman Ericsson sedan belyst med en fallstudie av en flöjtsonat av J S Bach, en fallstudie som är såväl teoretisk som praktisk och där det praktiska består av musicerandet, framförandet. Sju framföranden av denna sonat, inspelade under olika tidpunkter parallellt med arbetet med avhandlingens textdel, återfinns på den CD som följer med avhandlingen. CD:n är såväl en väsentlig del av avhandlingens resultatkapitel som en klingande sammanfattning av avhandlingen som helhet.

- I mitt avhandlingsarbete har jag befunnit mig i den brytning – eller skärningspunkt – som ett musikaliskt framförande innebär. Det kan också formuleras som ett möte mellan vetenskapsteoretiska resonemang och den konstnärliga processen. Ur mitt perspektiv är det detta konstnärlig forskning handlar om, säger Lena Weman Ericsson.

Avhandlingen finns att ladda ner i PDF-format via nedanstående länk och Lena Weman Ericsson håller konsert i Studio Acusticum den 4 december klockan 19.00, dagen innan disputationen.

Upplysningar: Lena Weman Ericsson, tel. 0911-726 86, 070-521 77 60, lena.weman.ericsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Relaterade länkar