Hoppa till innehållet
Kontaminerade jordmassor. Bildkälla: Wikimedia Commons

Avfallspatent från Luleå tekniska universitet

Publicerad: 16 februari 2015

Forskargruppen inom Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med återvinningsföretaget Ragn-Sells tagit patent på en ny metod för sanering av förorenad jord. Många gamla industriområden har höga halter av bland annat arsenik i marken. Med hjälp av en syra framställd av matrester kan jorden tvättas.

I en stor jordtvättsmaskin behandlas sedan jorden med den framtagna syran och frigör skadliga föroreningar. Denna syra är främst framtagen för att ta bort arsenik, ett mycket giftigt ämne som ofta hittas där industrier för träimpregnering varit verksamma. Metoden fungerar även bra för borttagning av zink, bly och koppar ur jorden.

–  Tvättmedel framställda av organiska avfall är både kostnadseffektivare och miljövänligare än konventionella tvättmedel, säger Anders Lagerkvist, Professor inom Avfallsteknik vid universitetet.

En annan fördel med denna metod är att biogas bildas I reningsprocessen vilket kan göra behandlingen självförsörjande på energi. Stora jordmassor kan saneras med denna metod samtidigt som omfattande transporter undviks.

–  Efter tvättprocessen är jorden ren och de skadliga resterna samlade i tvättvattnet som körs i en rötningsreaktor, där bryts tvättmedlet ner och bildar gas. Resultatet blir ett slam där föroreningarna har koncentrerats flera tusen gånger jämfört med i jorden, säger Anders Lagerkvist.

Metoden fungerar bäst på måttligt förorenade områden med halter på 10-20 procent över acceptabel nivå. Är marken kraftigt förorenad fungerar fortfarande den vanliga metoden bättre, det vill säga att gräva upp jordmassorna och lägga dem på deponi. Idag fokuseras arbetet med marksanering på de mest förorenade områdena men med denna nya och smartare teknik kan även mindre förorenade områden, som det finns tiotusentals av, behandlas.

Det är Anders Lagerkvist, Luleå tekniska universitet, och Anders Kihl, Rang-Sells, som uppfunnit denna metod som nyligen beviljades patent på tekniken. Även Statens geotekniska institut och impregneringsföretaget Stabsuecia Södra Vi har deltagit i forskningsprojektet.  Formas har finansierat projektet.

Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders - Professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908


 

I media: