Hoppa till innehållet
Magnus Nygren, doktorand inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg

Unik forskning om entreprenörer i gruvan

Publicerad: 1 juni 2015

Långa kedjor av underentreprenörer riskerar att fragmentera arbetsprocesserna i gruvan. I ett forskningsprojekt i samarbete med LKAB undersöks därför hur arbetet kan organiseras och samordnas för att en säker arbetsmiljö ska kunna uppnås.

Entreprenörers säkerhet i gruvindustrin är ett outforskat område, speciellt i Sverige men även internationellt. Att anlita underleverantörer blir allt vanligare. Idag utgör extern arbetskraft en betydande del av LKAB:s totala arbetstid inom koncernen.

Forskningsprojektet kartlägger bland annat hur beställarorganisationen kan arbeta förebyggande och säkerhetsfämjande gentemot externa entreprenörer. Exempelvis med policys och olika utvecklingsinsatser för att undvika olyckor på de gemensamma arbetsplatserna. Även olycksfallsfrekvensen hos entreprenörer och LKAB-anställda kommer att undersökas.

– Det kan bli ganska snårigt när underentreprenörer tar in underentreprenörer. Arbetet behöver organiseras och samordnas på ett sätt som skapar förutsättningar för säkerhet och hälsa. Vi arbetar bland annat med ansvarsfrågan, och hur det tar sig uttryck i olika nivåer av kedjan, säger Magnus Nygren, doktorand inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

En stor del av forskningen görs på plats genom intervjuer och observationer – både under och ovan jord – för att kartlägga hur arbetsorganisationen fungerar i allt från gruvbrytning till förädling. Projektet avslutas hösten 2017.

– Min forskning ska resultera i en analys och ett tydliggörande över hur arbetet organiseras i den här industrin, samt hur situationen ser ut när det kommer till hälsa och säkerhet för entreprenörer. Detta kan även kopplas till en bredare utveckling som vi ser i arbetslivet såväl i Sverige som internationellt, där människor hamnar i olika former av flexibla och tillfälliga arbeten. Konsekvenserna av denna utveckling, och hur arbetsvillkoren ser ut för dessa grupper, är viktiga områden att utforska, avslutar Magnus Nygren.

Kontakt

Magnus Nygren

Magnus Nygren, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-491767
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle