Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Digitalkompetens hos framtidens arbetsterapeuter

Publicerad: 3 mars 2016

Ett unikt utvecklingsprojekt har startat på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet med syfte att stärka den digitala kompetensen. Det görs för att ge studenterna bättre beredskap att kunna möta den digitala utvecklingen i sin framtida yrkesroll.

– Det digitala kommer mer och mer in i hela samhället, så det här är en jätteviktig satsning för oss studenter. Vi kommer att möta våra klienter i digitala sammanhang och då måste vi kunna bedöma vilka krav som ställs på digitala aktiviteter och göra lämpliga anpassningar, säger Pernille Vestberg, som studerar på arbetsterapeutprogrammet.

Utbildning i framkant

Tekniken har blivit en viktig del i våra dagliga aktiviteter och det gör att digital kompetens är en förutsättning för ett självständigt liv och att kunna vara delaktiga i samhället. Det kan gälla allt från att köpa en bussbiljett till att hålla kontakt med släkt och vänner.
Hos de klientgrupper en arbetsterapeut möter är det digitala en viktig del i hälsa och välbefinnande, och därmed påverkas arbetsterapeutens framtida arbetsinnehåll och arbetssätt.

– Vi har erfarenhet av distansmetodik sedan 2002, så utbildningen vid Luleå tekniska universitet har ett försprång i att använda mycket av den nya tekniken som används ute i samhället. Dessutom har våra studenter en vana att jobba med sitt eget lärande på ett självständigare sätt. Det gör att vi ligger i framkant vad gäller den digitala kompetensen hos arbetsterapeututbildningar i landet, säger Maria Larsson Lund, professor inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.

Redskap för livslångt lärande

Den digitala kompetensen är även en viktig faktor för det livslånga lärandet eftersom kunskapen och behoven förändras väldigt snabbt i samhället. Maria Larsson Lund menar att digital kompetens är ett redskap att använda för att till exempel söka till webbutbildningar och bygga egna lärandenätverk för snabbt inhämtande av kunskap.

– Såväl nationellt som internationellt påtalas vikten av att utbildning reorganiseras så att digitaliseringen och den tekniska utvecklingen tillvaratas för att motsvara framtida behov i samhället och för att öka utbildningens kvalité.  I linje med detta definieras digital kompetens av EU som en av nyckel komponenterna för livslångtlärandet.

Fokusgrupper diskuterar digitalisering

Nyligen hölls det digitala seminariet Digital Brain Hurricane med lärare och frivilliga studenter på arbetsterapeutprogrammet. I fokusgrupper fördes diskussioner kring digitaliseringen och det som diskuterades kommer att ligga till grund för arbetet med att utveckla utbildningen, och om möjligt även forskningen.

– Jag tyckte det var jättebra att kunna vara med och påverka. Samtidigt var det nyttigt att få höra hur andra klasskamrater tänker och resonerar. Det gav mig nya tankar och aspekter, säger arbetsterapeutstudenten Pernille Vestberg.

Förutom Digital Brain Hurricane pågår olika arbetsformer med att identifiera vilken digital kompetens som arbetsterapeuter behöver genom bland annat kollegiala diskussioner, omvärldsanalyser och konferenser. Resultatet ska sedan matchas med olika undervisnings- och examinationsformer. Vidare ska strategier för e-lärandet vid programmet stärkas.

Taggar