Hoppa till innehållet
Catharina_nordin_avhandling

Patientdelaktighet studeras vid smärtrehabilitering

Publicerad: 20 juni 2016

Forskare Catharina Nordin har i sin avhandling utforskat patienters erfarenhet av patientdelaktighet i smärtrehabilitering vid långvarig smärta. Forskningsresultatet ger en ökad kunskap till vårdpersonal om patienters erfarenheter av de komponenter som ger en tillfredsställande patientdelaktighet i smärtrehabilitering.

– Erfarenheter av patientdelaktighet inkluderade patientens känslor, tankar och kognitioner. Centralt för patientdelaktighet var att bli bekräftad som patient och person. Betydande komponenter i patientdelaktighet var samarbete och dialog med vårdpersonal som lyssnade på dem, säger Catharina Nordin, som nyligen disputerade i ämnet fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Patienters delaktighet i sin hälso- och sjukvård kan ha betydelse för resultat av behandling och individens hälsa. Forskningen har genomförts vid flera hälsocentraler i Norrbotten.

Viktigt med igenkänning

I forskningsstudierna har patientdelaktighet studerats i tre olika kontexter; traditionella hälso- och sjukvårdsbesök, teamrehabilitering så som multimodal rehabilitering, MMR, och multimodal rehabilitering i kombination med ett web-baserat beteendeförändringsprogram för aktivitet.

– I web-programmet var erfarenheter av trovärdighet och att känna igen sig gällande symtom och sin situation i sin rehabilitering viktigt för patientdelaktighet. Även att förvärva kunskap och insikter om sina symtom och medicinska ämnen ökade patientdelaktighet, säger Catharina Nordin.

Minskade katastroftänkandet

Catharina Nordin har också studerat behandlingseffekter av multimodal rehabilitering i kombination med web-BCPA, jämfört med multimodal rehabilitering. Sammantaget visade resultatet liten skillnad mellan grupperna som studerats, men patienter som fått den kombinerade behandlingen minskade katastroftänkande om sin smärta mer än de som behandlats med endast MMR.
– De var också mer nöjda med sin multimodala rehabilitering. Det var en stor variation gällande hur mycket tid patienterna hade arbetat i web-programmet.

Teamrehabilitering och självständigt arbete

Den nya kunskapen inom området ger stöd till att teamrehabilitering är en behandlingsform som främjar patientdelaktighet. Även det självständiga arbetet i web-BCPA kan inkludera upplevelser av patientdelaktighet.

– Den stora variationen av hur mycket tid patienterna valde att arbeta i web-programmet visar att det förmodligen inte är lämpligt att föreslå en web-baserad behandlingsform för alla patienter, säger Catharina Nordin.

Klinisk forskning i ordinarie verksamhet

Forskningen har skett inom ramen för det nationella forskningsprojektet REHSAM som är ett samarbete med Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet och Försäkringskassan. Catharina Nordin har haft kvar sin anställning inom landstinget under doktorandutbildningen, och haft handledare från både universitet och landstinget.

– Vi har varit en forskargrupp med personer från Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting som haft ett regelbundet och nära samarbete. Samarbetet har möjliggjort klinisk forskning i ordinarie verksamhet i primärvården.

Catharina Nordin disputerade den 14 juni inom forskningsämnet fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.