Hoppa till innehållet
Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kartläggning av Norrbottens skogsnäring

Publicerad: 2 oktober 2020

Luleå tekniska universitet har mot bakgrund av det pågående arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram för Norrbottens län kartlagt skogsnäringens nuvarande betydelse för länets ekonomi, och framtida betydelse betraktat ur ett mångbruksperspektiv.

– Rapporten belyser på ett bra sätt den snabba förändringen av skogens traditionella betydelse som enbart råvaruproducent av timmer och sågade trävaror till en viktig faktor för samhällets utveckling mot miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Produktionsskog och skyddsvärda skogar

Norrbotten är Sveriges största skogslän och har stora arealer produktionsskog såväl som skyddsvärda skogar. Detta innebär att länets bidrag till de nationella målen mot en cirkulär och hållbar bioekonomi, liksom skogens potential för innovation och forskning, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och besöksnäring är stora.

Forskningsrapporten adresserar många aspekter om skogens betydelse i länet och begreppet mångbruk.

– Skogsnäringen genererar fortsatt stora ekonomiska intäkter och arbetsmöjligheter för Norrbotten, samtidigt som den även bidrar med viktiga kollektiva varor och tjänster. Rapporten lyfter fram att områdena breddas och hur skogen får allt större betydelse för exempelvis rekreationsmöjligheter, vattentäkter, biologisk mångfald samt upptag och inbindning i den växande skogen, säger regionråd Nils Olov Lindfors.

Framtagandet av det regionala skogsprogrammet i Norrbotten sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Skogsstyrelsen. Rapporten är framtagen inom samverkansprojektet Regional förnyelse som bedrivs mellan Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

– Rapporten visar på betydelsen av en bred, flexibel och inkluderande definition av skogsnäringen i länet. Skogen har många intressenter och ändamål som kan ge upphov till intresse- och målkonflikter. Jag hoppas rapporten och vår forskning kan bidra till att vi nyttjar skogen på ett hållbart sätt, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Författarna bakom rapporten är Robert Lundmark och Victoria Eriksson, forskare inom nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.