Hoppa till innehållet

Stärker banden mellan universitet och skola

Publicerad: 18 maj 2020

Luleå tekniska universitet har tecknat fyra samverkansavtal med skolhuvudmän i Piteå, Luleå, Kalix och Skellefteå. Syftet är skapa närmare band mellan akademi och skola inom ramen för den nationella försöksverksamhet ULF (Utveckling, Lärande, Forskning).

− Vi är glada över att ha tecknat fyra ULF-avtal med huvudmän, och vi hoppas på ett par till inom den närmaste tiden, meddelar Caroline Graeske, ULF-koordinator och Ulrika Bergmark, ULF-samordnare vid Luleå tekniska universitet.

Långsiktig samverkan

Avtalen fokuserar på samverkan mellan universitetet och olika skolverksamheter där man främst kommer att samverka kring examensarbeten, forsknings- och utvecklingsprojekt men även starta upp en seminarieserie där erfarenheter från forskning och utveckling kan spridas.Tanken är att skapa strukturer för långsiktig samverkan.

− I avtalen förbinder sig huvudmännen att avsätta tid för lärare, rektorer och förvaltningsledning att arbeta med samverkan på olika sätt utifrån respektive avtals aktiviteter. Även Luleå tekniska universitet avsätter tid för forskare och lärarutbildare att samverka, säger Ulrika Bergmark.

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan åren 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Verksamheten på Luleå tekniska universitet riktar sig till skolor i Norrbotten och Norra Västerbotten med förhoppningen att stärka den vetenskapliga grunden i undervisningen.

− Det kan ske genom att lärare och rektorer bidrar med kunskaper från praktiken in i våra lärarutbildningar och i forskning. En annan viktig utgångspunkt är att vår samverkan ska vara symmetrisk och komplementär, vilket innebär att båda parter deltar på samma villkor men att vi bidrar med olika kompetenser som blir viktiga i samverkan, säger Caroline Graeske.

En viktig utgångspunkt för samverkansarbetet är att processen utgår från de hinder och utmaningar som aktörerna möter i den dagliga verksamheten

− Vi hoppas att denna samverkan kan komma att identifiera gemensamma kunskapsbehov som vi sedan kan arbeta vidare med tillsammans. Det är viktigt att det forsknings- och utvecklingsarbete som görs är grundade i verksamheternas utmaningar, både vid universitetet och respektive skola. Forskning och verksamhetsutveckling ska inte ske i parallella processer utan vi behöver varandras kompetenser för att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför, inte minst lärarbristen, berättar Caroline Graeske.

Redan synliga effekter

Arbetet med att etablera kontaktytor och ökad samverkan med skolverksamheten i regionen är än så länge i sin linda men forskarna vid Luleå tekniska universitet ser redan att ULF-projektet börjar skapa ringar på vattnet.

− Vi ser att det börjar ge effekter i form av att vi har skapat nya kontakter med kommuner i sambandet med avtalsskrivandet. Vi har också förhandlat fram gemensamma aktiviteter som vi vill arbeta med och det har gjort att vi börjat lära känna varandras organisationer och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att samverka. Ett viktigt arbete inom ULF har varit att skapa en samverkansorganisation mellan universitet och huvudmän, vilket har resulterat i att vi i februari konstituerade ett regionalt samverkansråd för lärarutbildning och skola. Där finns länets alla kommuner representerade samt representanter från Luleå tekniska universitet, konstaterar Ulrika Bergmark.

Kontakt

Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Professor, Excellent lärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036

Taggar