Hoppa till innehållet

Universitet öppnar för korttidspermitterade i näringslivet

Publicerad: 26 november 2020

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tar just nu fram en modell som ökar kunskapsutbytet mellan näringsliv och högskolor under covid-19 pandemin. Personal inom näringslivet ges enklare möjlighet till kompetensutveckling vid universitet, på plats eller digitalt. Nu testas möjligheten inom ett projekt finansierat av Vinnova.

– Det är viktigt att vi identifierar möjligheter där vi på olika sätt kan vända de negativa konsekvenserna av dagens pandemi till något positivt. Den nya modell som vi har tagit fram tillsammans med Lunds universitet, är ett sådant exempel då den ger en unik möjlighet till ökad personrörlighet för korttidspermitterad personal inom svenskt näringsliv, till nytta för både näringsliv och akademi, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Regeringen förlänger systemet med korttidsarbete
På grund av covid-19 pandemin beslutade Sveriges regering 9 november att förlänga systemet med korttidspermittering med statligt stöd som infördes i våras. Det innebär att arbetstagare som permitteras på grund av att företaget får tillfälliga ekonomiska problem, får del av sin lön betalad av staten. De personer som erbjuds så kallad korttidsarbete kan få sin arbetstid minskad och under den arbetsbefriade tiden finns möjligheten att delta i kompetensutveckling eller utbildning.

Korttidspermitterade i näringslivet till universitet
Modellen för så kallad affilierad kompetens som tagits fram och nu testas av Luleå tekniska universitet och Lunds universitet bygger på att anställda med nyckelroll eller kärnkompetens inom företag på ett enkelt sätt kan verka vid ett universitet en kortare period. Det övergripande syftet med vistelsen vid universitetet är att individer med spetskompetens inom olika områden inom näringslivet ska kunna vidareutveckla sin kompetens till ömsesidig nytta för sig själv, företaget och universitetet.

– Att kunna knyta till sig relevant extern kompetens på ett enklare sätt, kommer att bli allt viktigare för akademin i dessa snabbt föränderliga tider. Jag är mycket glad att vi med det här projektet, i samarbete med Luleå tekniska universitet och med stöd från Vinnova, kan bidra till att testa nya vägar för svenska lärosäten att dra nytta av och värna om spetskompetens i näringsliv, säger Sylvia Schwaag Serger, prorektor på Lunds universitet.

Samverkan mellan universitet och näringsliv
Idén om konceptet uppkom i samband med de problem som covid-19 orsakade på arbetsmarknaden under våren 2020. Lunds universitet och Luleå tekniska universitet undersökte möjligheterna och behovet av att enkelt kunna välkomna medarbetare från företag, i syfte att ömsesidigt stärka lärosäten och näringsliv. Konceptet med affilierad kompetens förväntas bidra till att universitet och högskolor kan fördjupa och bredda samverkan med näringslivet.

Taggar