Hoppa till innehållet

Likabehandling för studenter

Publicerad: 22 maj 2006

Alla studenter ska behandlas lika.

På Luleå tekniska universitet ska ingen student diskrimineras eller på annat sätt behandlas illa på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • religion eller annan trosuppfattning
  • etnisk tillhörighet
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
  • bristande tillgänglighet

Vad säger lagen?

Enligt lag har universitetet skyldighet att arbeta målinriktat för att främja studenters lika rättigheter. Dessutom ska universitetet varje år upprätta en plan med åtgärder som förebygger och förhindrar att någon utsätts för kränkningar. Universitetet har skyldighet att utreda omständigheterna kring trakasserier och vidta åtgärder för att förhindra sådana. Lagen säger också att universitetet inte får utsätta den som anmäler trakasserier för repressalier av något slag.

Universitetet har skyldighet att starta en utredning även om ingen formell anmälan har lämnats in men man på andra sätt fått kännedom om att en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier.

Utredningsskyldigheten och åtgärdsplikten är skadeståndssanktionerad.

Policydokument

Universitetet har tagit fram en policy och handlingsplan för arbetet med lika villkor för studenter och medarbetare. Där framgår organisation och ansvar för frågor om likabehandling.

Om du har frågor om likabehandling kan du vända dig till Studenthälsan, studentkårerna eller universitetets referensgrupp för arbete med lika villkor.  

Direkt ansvar för att studenter inte utsätts för särbehandling, trakasserier eller kränkningar ligger hos prefekter och övriga chefer. Rektor har det övergripande ansvaret.

Du kan också vända dig till:

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mer information