Samverkan

Samverkan för Social innovation

Just nu finns en utlysning öppen för samverkansprojekt mellan LTU och externa parter som ska syfta till att lösa samhällsutmaningar genom social innovation.

Vi definierar social innovation på följande sätt: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. De kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier:

  • Gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov, och som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn

  • Samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhälls-sektorer suddats ut och där innovationen riktar sig till hela samhället

  • Systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik där innovationen riktar sig till hela samhället

Utlysningen riktar sig till forskare och doktorander på LTU som tilsammans med extern part tar sig an en konkret samhällsutmaning med syfte att bidra till att lösa dessa och bidra till något eller några av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Projektet ska syfta till att

  • Hitta nya lösningar på samhällsutmaningar genom social innovation

Ansökan görs av forskare och doktorander på LTU. Medel kan endast sökas för LTUs kostnader i projektet. Extern part måste finansiera sina egna kostnader.

Utlysningen är öppen 21 april – 31 maj och projekten ska vara genomförda senast 30 november 2020.

Är du intresserad av att ta del av detta erbjudande kontakta någon av våra forskare direkt eller kontakta oss via kontaktförmuläret nedan.