Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Avancerad produktionsdesign | A7005A

Publicerad: 4 januari 2023

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska utveckla sina kunskaper och förmågor inom området produktionsutveckling.

Kursen går på halvfart under höstterminen med start i början av september och avslut i januari och har sin vetenskapliga grund inom ingenjörsvetenskaperna, med främsta utgångspunkter i teorier inom arbetsvetenskap, industriell produktionsteknik, logistik och ekonomi samt industriplanering. Studenterna arbetar, under kontinuerlig handledning, i grupper om tre fyra studenter med ett skarpt företagsprojekt på förprojekteringsnivå. 

Att exakt specificera vad projektarbetet ska omfatta låter sig inte göras i förväg eftersom innehållet ska anpassas till specifika problem hos aktuellt företag. Ofta har det funnits ett expansionsbehov hos företaget och studenterna har tagit fram förslag på hur ett nytt produktionsupplägg, layout, flöden, arbetsorganisation, arbetsmiljö mm, kan se ut. Ibland ska förändringen ske i befintliga lokaler, ibland i form av utbyggnad eller i helt nya lokaler. Det kan också handla om investeringar i maskiner eller utrustning som påverkar produktionsupplägget eller att en ny produkt ska in i tillverkningsprocessen.

Förväntat resultat

Deltagande företag kan vänta sig lärande om sin egen verksamhet tillsammans med studenterna samt förslag till lösningar och rekommenderad handlingsplan för fortsatt eget utvecklingsarbete. Projektresultatet ska kunna utgöra ett gott underlag vid en eventuell vidare projektering. Det innebär att studenterna ska presentera väl utformade kravspecifikationer och genomarbetade förslag inklusive enklare investeringskalkyler.

Projektet presenteras muntligt och i en projektrapport där resultatet beskrivs i text och i form av illustrationer i olika former, t ex 3D-visualiseringar. Ofta genomförs även simuleringar av produktions-/materialflöden.

Genomförande

Vi försöker alltid jobba ur ett MTO (Människa-Teknik-Organisation) perspektiv, ofta med Lean-filosofin som en central del. I grova drag brukar studenternas arbete inledas med att de tar fram en projektplanering och uppdragsbeskrivning som man stämmer av med företaget. Därefter görs kartläggning och beskrivning av utgångsläget som sedan analyseras. Här behöver studenterna möjlighet att vara ute på företaget och studera aktuella avsnitt, intervjua personal osv. Tillsammans med företaget tas sedan en kravspecifikation fram som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla konceptuella lösningar och ett slutgiltigt lösningsförslag. Avslutningsvis presenterar studenterna sitt arbete för företaget vid en muntlig presentation ute hos företaget samt i en skriftlig rapport.

Åtagande

 • En problemställning som studenterna kan ha som grund för utformandet av en uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen preciseras i samråd med företaget. 
 • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.
 • Ta emot studenterna på besök. Räkna grovt med 4-5 heldags-besök från studenterna.
 • Tillhandahålla för projektet relevant dokumentation, t ex produktionsdata, ritningar mm.
 • Avsätta tid så att studenterna får tillgång till personal vid kartläggning och konceptframtagning. Kan handla om att intervjua personal, genomföra workshops etc.
 • Delta vid möten när behov uppstår (går ofta att lösa på distans via Teams/Zoom).
 • Svara på förfrågningar från studenterna via mail/telefon.

Exempel

De senaste åren har vi arbetat tillsammans med följande företag:

 • 2022 - Drömtrappor
 • 2021 - Compositbalkonger
 • 2020 - Latitude 64
 • 2019 - Svalson
 • 2018 - BD Fisk och Haparanda Wood Art
 • 2017 - Lindab Profil AB, Freno AB och Jokkmokks korv

Kontakt

Magnus Stenberg

Magnus Stenberg, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-492062
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Texten godkänd 23-02-03 av Magnus Stenberg, kursansvarig 2023.