Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Industriplanering | A7010A

Publicerad: 24 januari 2023

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska utveckla sina kunskaper och förmågor inom området industriplanering.

Kursen går på halvfart under höstterminen med start i månadsskiftet oktober/november och avslut i januari och har sin vetenskapliga grund inom ingenjörsvetenskaperna, med främsta utgångspunkter i teorier inom arbetsvetenskap, industriell produktionsteknik, logistik, ekonomi, samhällsplanering och industriplanering. Studenterna arbetar, under kontinuerlig handledning, i grupper om tre-fyra studenter med ett skarpt eller fiktivt projekt på förstudienivå. Studenterna får teoretiska och praktiska kunskaper i fysisk industriplanering och lär sig iterativa arbetsmetoder för förändrings- och nyetableringsprojekt. I projektform övas strategisk fysisk planering, utformning och lokalisering av industriell verksamhet ur ett helhetsperspektiv.

Förväntat resultat

Deltagande företag kan vänta sig lärande om sin egen verksamhet tillsammans med studenterna samt, vid skarpt projekt, förslag på möjliga lokaliseringsalternativ och förslag på verksamhetens fysiska utformning och tomtdisposition. Projektresultatet ska kunna utgöra ett gott underlag vid en eventuell vidare förprojektering vilket innebär att studenterna ska presentera väl utformade kravspecifikationer och genomarbetade och väl grundade förslag på både lokalisering och fysisk utformning av verksamheten.

Projektet presenteras muntligt och i en projektrapport där resultatet beskrivs i text och i form av illustrationer i olika former, t ex 3D-visualiseringar.

Genomförande

Kursen bygger på föreläsningar, lektioner och övningar samt studiebesök på industriföretag parallellt med självständigt projektarbete i grupp med lärarhandledning. En stor del av datainsamlingen för att lösa projektuppgiften sker genom att studenterna själva kontaktar relevanta industriföretag, myndigheter och organisationer. Projektuppgiften kan utgöras av ett skarpt eller fiktivt uppdrag där studenterna ska utreda förutsättningarna för en nyetablering av en industriell verksamhet. I uppdraget ingår att föreslå en lämplig fysisk lokalisering samt utforma verksamheten i form av tomtdisposition och layouter. Studenterna kartlägger och analyserar projektföretagets verksamhet, utformar kravspecifikationer för lokalisering och verksamhet, genomför en lokaliseringsanalys utifrån bl a trafik-, försörjnings- och miljöfrågor samt övrig samhällsplanering och arbetar fram förslag på var verksamheten kan placeras och hur den kan utformas.

Åtagande

Vid skarpt projekt:

  • En problemställning som studenterna kan ha som grund för utformandet av en uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen preciseras i samråd med företaget. 
  • En kontaktperson på företaget som är insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget. 
  • Ta emot studenterna på besök. Räkna grovt med 2-3 heldags-besök från studenterna.
  • Tillhandahålla för projektet relevant dokumentation, t ex produktionsdata, ritningar mm.
  • Avsätta tid så att studenterna får tillgång till personal vid kartläggning och konceptframtagning. Kan handla om att intervjua personal, genomföra workshops etc.
  • Delta vid möten när behov uppstår (går ofta att lösa på distans via Teams/Zoom).
  • Svara på förfrågningar från studenterna via mail/telefon.

Vid fiktivt projekt:

  • Ta emot studenterna på ett studiebesök där verksamheten beskrivs.
  • Om möjligt tillhandahålla för projektet relevant dokumentation, t ex produktionsdata, ritningar mm.
  • Svara på förfrågningar från studenterna via mail/telefon.

Exempel

Under senare år har vi, i samarbete med Norrbottens bildemontering, arbetat med ett fiktivt projekt där studenternas uppdrag varit att utreda förutsättningarna för att etablera en storskalig bildemonteringsverksamhet inom Luleå kommun.

Kontakt

Magnus Stenberg

Magnus Stenberg, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-492062
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Texten godkänd 23-02-03 av Magnus Stenberg, kursansvarig 2023.