Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Miljögeokemi | L7022K, L7003K, L7004K

Publicerad: 16 december 2022

Inom miljögeokemi studerar vi geokemiska processer och spårar föroreningskällor i vattensystem.

Under denna kurs ska studenten självständigt utforma, genomföra och redovisa ett projekt inom miljögeokemi. Studenterna kommer att utföra laborationer och fältarbete i enlighet med projektpartners och/eller intressenter. Resultat från projektet analyseras, verifieras och visualiseras oberoende med hjälp av relevant geo-mjukvara (t.ex. IoGAS, QGIS, PHREEQC, etc.). Resultaten måste sättas i perspektiv med relevanta och senaste vetenskapliga referenser. Tolkning av data baserat på geokemiska koncept och processer kommer att presenteras i en skriftlig rapport eller i form av en vetenskaplig artikel. I slutet av projektperioden presenterar studenterna sitt arbete i en muntlig presentation för berörda intressenter, projektpartners och gruppen Tillämpad geokemi vid LTU.

Detta innebär att studenten efter genomgången kurs ska:

kunna formulera ett relevant syfte utifrån ett givet problem inom geokemi
planera, strukturera och genomföra ett projekt inom givna tidsramar.
bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av de erhållna resultaten.
uttrycka sig väl i skrift och muntlig
genomföra en muntlig presentation av projektets resultat, argumentera och försvara uppnådda slutsatser för relevanta intressenter.

Kursen har olika längd vilket också avgör projektets omfattning

Kursen har olika längd vilket också avgör projektets omfattning

Vad får kunden/företaget?

Möjlighet att driva ett forskningsbaserat projekt inom miljögeokemi, som företrädesvis kan ligga till grund för ett exjobb eller masteruppsats. Vi har möjlighet att karakterisera jordar, berg och vattensystem under laboratorie- eller fältarbete. Vi arbetar bland annat med att spåra föroreningskällor eller geokemiska processer i naturliga och antropogena påverkade system. Den inhämtade informationen kan ge värdefull information för att öka kunskap om underliggande geokemiska processer kopplat till ett aktuellt miljöproblem.

Vidare kommer företaget att kunna komma i kontakt med studenterna (potentiella framtida anställda) och bedöma deras förmåga att självständigt genomföra projekt.

Hur går det till?

Kunden/företaget definierar sin fråga/idé/problem och kontaktar Tillämpad Geokemi. Tillsammans med en intresserad student definierar handledaren och uppdragsgivaren ett projekt som sedan ska genomföras av studenten. Regelbundna projektmöten mellan handledare och student sker regelbundet för att följa upp arbetet. Slutligen kommer resultaten att presenteras under en muntlig presentation och i form av en skriftlig rapport eller vetenskaplig artikel.

Vad krävs av klienten

  • Att det finns ett miljöproblem som ska lösas. Problemet måste begränsas till nivån för en elev från årskurs 3 och uppåt.

  • Resultaten måste vara av intresse för företaget och för gruppen Tillämpad geokemi.

  • Projektet syftar till ökad kunskap som kan bidra till att lösa en miljöfråga.

  • En kontaktperson på företaget, som behöver vara insatt i problemet och intresserad av uppdraget.
    Delta i möten vid behov. Antalet träffar varierar men ca 3-4 träffar
    Positiv med besök för student på företaget/klienten.

 

Kontaktperson/rapportera till:

Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Texten godkänd 23-02-24 av Lena Alakangas, kursansvarig 2023.