Hoppa till innehållet
Projektkurs/självständigt arbete

Samhällsekonomiska kalkyler | N0041N

Publicerad: 16 december 2022

Uppdragsgivaren/företaget som samverkar i kursen Samhällsekonomiska kalkyler har en tänkt investering/åtgärd som de vill ha hjälp med att värdera. I beslutssituationer kan det finnas många olika beslutsalternativ, vilket innebär att många olika konsekvenser måste bedömas och avvägas.

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys genomförs. Beslutsfattare ställs dagligen inför en rad olika beslut där de tvingas väga olika alternativ mot varandra. Exempelvis, ska kommunen satsa på storskolor, eller bör pengar användas för att behålla skolor på landsbygden? Ska staten investera i Norrbotniabanan eller ska de satsa på snabbtåg mellan Stockholm/Göteborg/Malmö? För ett företag kan det handla om att ta beslut gällande olika investeringsalternativ. För att kunna ta välgrundade beslut i dessa frågor krävs strukturerade underlag, som adresserar inte enbart de företagsekonomiska kostnaderna utan reflekterar och värderar de samhälleliga nyttor och kostnader som kan tänkas uppstå. Sådana underlag hjälper samhällsekonomiska analyser till med, eftersom dessa bygger på en rad steg där effekter av olika insatser specificeras och värderas i termer av nyttor och kostnader.  

Vad får uppdragsgivaren/företaget? 

Uppdragsgivaren/företaget som samverkar i kursen Samhällsekonomiska kalkyler har en tänkt investering/åtgärd som de vill ha hjälp med att värdera. Det kan som ovan nämnts handla om kommunal verksamhet som funderar över olika insatser, exempelvis mindre grupper i förskolan, kortare vårdtider eller bygga fler cykelbanor. I dessa beslutssituationer kan det finnas många olika beslutsalternativ, vilket innebär att många olika konsekvenser måste bedömas och avvägas. Det uppdragsgivaren/företaget får hjälp med är just att ta fram bra beslutsunderlag som är välstrukturerade, där alla konsekvenser av betydelse är tydligt angivna och där värdet av nyttan av åtgärden ställs mot de kostnader som den ger upphov till. 

Hur går det till?  

I kursen Samhällsekonomiska kalkyler (N0041N) ingår en skriftlig rapport (motsvarande 3 hp) där syftet är att studenterna ska få tillfälle att träna på att använda de verktyg (principer och metoder) som behandlas under kursen för att genomföra en enklare samhällsekonomisk analys av en tänkt beslutssituation. Tanken med företagssamverkan är att uppdragsgivaren/företaget har en verklig beslutssituation som de står inför och som de vill att studenterna analyserar med hjälp av samhällsekonomisk konsekvensanalys. Samverkan innebär att uppdragsgivaren/företaget presenterar sin beslutssituation för studenterna, tillhandahåller de underlag de har tillgång till och att studenterna sedan utför en konsekvensanalys som slutligen presenteras för företaget. 

Vad krävs av uppdragsgivaren? 

  • En problemställning (på svenska eller engelska). 
  • Önskat resultat
  • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.  
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen. 

 

Kontaktperson/anmälan till

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Telefon: 0920-491941
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Texten godkänd 23-03-03 av Linda Wårell, kursansvarig 2023.