Hoppa till innehållet
TESTAR PÅ NYTT ATT LÄGGA TEXT PÅ BILDEN

Samhällsutveckling ur ett miljörättsligt perspektiv | J7008N

Publicerad: 16 december 2022

Samhällsutveckling ur ett miljörättsligt perspektiv där arbetet ska innebära en ämnesmässig fördjupning i miljö- och naturresursrätt.

Examensarbetet består av en självständigt författad uppsats som behandlar frågeställningar inom ämnesområdet miljörätt med ett vetenskapligt angreppssätt och ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet ska innebära en ämnesmässig fördjupning i miljö- och naturresursrätt. Arbetet presenteras både skriftligt och muntligt.  

Vad får uppdragsgivaren/företaget? 

Uppdragsgivaren får svar på den forskningsfråga som ställs i examensarbetet. Exempel på undersökningar:  

  • Vem bär ansvaret för överträdelser av villkor i tillstånd när tillståndet delas av flera verk-samhetsutövare? 
  • Vad tar Trafikverket i anspråk rent konkret när områden med en renskötselrätt exproprieras med stöd av en järnvägsplan eller vägplan (på uppdrag av Trafikverket)? 
  • Är det, i ljuset av EU:s ramvattendirektiv, förenligt med de rättsliga bestämmelserna att ha kvar enskilda (små) avlopp, samt föreligger det förvaltningsrättsliga hinder för genomdrivandet av fastställda miljömål om god vattenkvalitet/god status? 

Hur går det till?  

Arbetet går till på så sätt att studenterna i samråd med examinator väljer ett ämne att fördjupa sig i. Valet av ämne sker i god tid före kursen startar och med utgångspunkt i den eller de delar av magisterutbildningen som studenten funnit särskilt intressanta att studera närmare. Handledning sker såväl individuellt mellan student och handledare, som i hela magistergruppen. 

Vad krävs av uppdragsgivaren? 

  • En problemställning (på svenska eller engelska).  
  • Önskat resultat 
  • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.  
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.

 

Kontaktperson/anmälan till

Maria Pettersson

Maria Pettersson, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492195
Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Texten godkänd åå-mm-dd av NN, kursansvarig 20åå.