Hoppa till innehållet

Hur fungerar det att rapportera?

Har du upplevt något eller bevittnat något som du inte är OK med ska du säga ifrån och berätta om det. Det är alltid du som utsatts som bestämmer om det du varit med om var oönskat, ovälkommet eller kränkande.

Medarbetare vänder sig till chef, chefens chef eller HR för vidare hantering.

Doktorander kan också vända sig till doktorandombud

Studenter kan via e-post kontakta jurister@ltu.se. En jurist ringer då upp dig. Håll din information kort och observera att det som inkommer skriftligt till universitetet är att betrakta som en allmän handling som allmänheten kan ha rätt att ta del av. Uppgifter kan beläggas med sekretess, tystnadsplikt föreligger och så få personer som möjligt ska involveras i ärendet.

En första bedömning görs sedan för att se om Luleå tekniska universitet har skyldighet att utreda och i så fall hur det ska utredas vidare.

En utredning innebär att de inblandade kommer att kontaktas, både den som anmäler och den som blivit anmäld. Om andra personer har information som påverkar utredningen blir de kontaktade. En utredning kan leda till arbetsrättsliga- eller disciplinära åtgärder.

Alla parter som är inblandade i en utredning har rätt att få stöd. Universitetet som myndighet ska iaktta opartiskhet.
Beroende på vem/vilka som är inblandad i det inträffade och vad som skett hanteras ärendet via diskrimineringslagens bestämmelser och/eller högskoleförordningen.

Du behöver inte träffa den som utsatt dig under utredning av ärendet eller i diciplinnämnd etc. Viktigt att veta är att det är inte tillåtet att utsätta dig som har berättat om trakasserier, eller på annat sätt medverkat i en utredning, för bestraffning av något slag (repressalier) under eller efter utredningen.